تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی با تاکید بر مدل متغیر های استاندارد شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف اکثر برنامه ریزان در کشور های گوناگون نیل به توسعه و هدف نهایی از توسعه نیز نیل به توسعه پایدار است. در فرایند برنامه ریزی برای توسعه روستایی، شناخت ویژگی های ساختاری سطوح توسعه یافتگی و آگاهی از پتانسیل ها و توان های محیطی هر منطقه اهمیت زیادی دارد.به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان بر خورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی وخدماتی می باشد که روش متغیر های استاندارد شده یکی از الگو های عرضه شده دراین زمینه است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی روستاهای شهرستان بندر انزلی با یکدیگر و تعیین میزان توسعه یافتگی آنها می باشد تا درحوزه کاربردی نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. روش کاردراین تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه 28روستای شهرستان بندر انزلی می باشد. در بررسی حاضر 32 شاخص که در نهایت این شاخصها به 5 شاخص تبدیل شدند که برای سهولت کار خدمات زیر بنایی و روبنایی را در هر یک از روستاهای جمع آوری شده درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مشخص شده و سپس با بهره گیری از مدل
متغیر های استاندارد شده در حوزه خدمات سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان بندر انزلی تعیین و تحلیل بر روی آنها انجام شده است.نتایج حاصل در این پژوهش نشان می دهد که روستاها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریباً همگن از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری روستاها در هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با یکدیگر برابر نیست در مجموع می توان گفت که6/66% روستاهای شهرستان بندر انزلی توسعه یافته و 9/22%کمتر توسعه یافته و5/10% روستاهاتوسعه نیافته می باشند. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی این شهرستان را ایجاب می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing on developed levels of rural areas of Bandar Anzali with the focus on standardize Variable model

نویسندگان [English]

  • Pari Mosapour Miyandehi
  • Alireza Estelaji
چکیده [English]

The purpose of most planner in Various Countries is to prove development and the ultimate goal of development is access to stable development .In planning process for rural development, recognizing structural characteristics of developed levels and environmental abilities of each region have great important. In order to resolve the problems from regional un equilibrium, the first step is identifying and leveling of the regions in success rate on social, economical and service contexts, which standardized variable method is one of supplied model in this context. In present study, using 32 index (for facilitating, infrastructure and over structure services, in each of the villages had been collected and had been indicated as infrastructure and over structure services in tables, the numbers of indexes turn to 5 indexes) which is necessary of rural development and various context of economic, social and services using standardized variable model of developed levels of Bandar Anzali had been determined and analyzed. The aim of this paper is investigating economical and social characteristics of Bandar Anzali villages with each other and determining their development rate until in decisions and regional planning in practical dimension have used.
The results from this research indicates that despite of relatively homogeneous environmental conditions, villages have remarkable different in success rate and development level. Also, villages success rate in each economical , social and services dimension are not the same. In sum, we can say that 39/3% of total villages of Bandar Anzali have success and 60/7 % are deprived. This difference is induce the  necessary of providing and performing schedules and intended plans for uniformly of rural area in this town. Statistical universe of the present research are the total villages of Bandar Anzali and its method is descriptive and analyzing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardized variables model
  • Rural Development
  • developmental index
  • Bandar Anzali