آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پیشرفت های اخیرتکنولوژی سنجش از دور و GIS سبب گشته که مطالعه تغییرات با دقت و سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام شود. تکنیک های آشکار سازی تغییرات از روش های مهم در درک تغییرات سواحل در دوره های زمانی مختلف می باشند. گسترش فعالیت های کشورمان در بخش ساحلی سبب شده که بخش های مهمی از لندفرم های ساحلی نابود گردد. منطقه ساحلی عسلویه از جمله مناطقی است که به دلیل گسترش تاًسیسات نفتی و گازی در طی دهه اخیر در ساختار ژئومورفولوژی ساحلی تغییرات اساسی آن رخ داده است. در این تحقیق بعد از تقسیم بندی منطقه ساحلی بر مبنای شواهد توپوگرافی ژئومورفولوژی و تصاویر IKONOS مربوط به سال 2000، با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در بازه زمانی 6 ساله به بررسی و شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی در هر دوره زمانی و نهایتاً بررسی وضعیت تغییرات
لندفرم ها در منطقه ساحلی پرداخته شده است. به منظور شناسایی وضعیت تغییرات لندفرم‌های ژئومورفولوژی از روش های طبقه بندی نظارت شده،Change Detection ،& Low position High، تحلیل آماری  و بازدید میدانی استفاده شده است و نتایج حاصله در محیط نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمد حدود 85 درصداز لندفرم های ژئومورفولوژیکی منطقه ساحلی در نتیجه ایجاد تاسیسات صنعتی در نوار ساحلی تغییر ماهیت داده و تنها بخشی از خورها و باتلاق های بخش شرقی منطقه به دلیل اینکه زیستگاه درختان حرا بوده و تحت حفاظت سازمان محیط زیست بوده، بدون تغییر باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change Detection of costal landform in Asalooyeh (south of Iran)

نویسندگان [English]

  • Ali Naeimi Nezamabad
  • Manijeh Ghahroudi Tali
  • Mohammad Reza Servati
چکیده [English]

Recently progression of Remote Sensing caused that the changes were studied more
accuracy and fast with less expenses. Method of change detection is a important way
to defined changes in costal in time ranges. Most of landforms in beach were collapse
because of develop of petroleum in costal of Iran. Since petroleum installations were
expanded in Asalooyeh costal, therefore this spot is one of the area where destroyed in
Iran. In this research coastal zone was taxonomy based on Geomorphology and
IKONOS images in 2000. In the following changes of landforms were studied by IRS
images during 6 years. Unsupervised classification method, change detection, high &
low position, statistics analyses and field research were use in order that the land forms
changes were reconnoitered and the result were studied in Geography Information
System. In effect 85 % of geomorphologic landforms were collapsed because of
industry installation. There are small gulf and marsh. The rest was destroyed. Some of
the organizations in Iran make a preservation of natural environments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphologic changes
  • Change detection
  • High-low position
  • IRS images
  • GIS