بررسی اثرات زیست محیطی و رشد فیزیکی شهر ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

افزایش جمعیت در شهرها یکی از مهمترین چالش های برنامه ریزی شهری است.عدم برنامه ریزی های صحیح جهت تحقق نیازهای این جمعیت رو به تزاید،‌ استفاده غیر اصولی از اراضی شهرها و پیرامونشان و به تبع آن افزایش مسائل زیست محیطی را به دنبال داشته است. در این زمینه بررسی رشد فیزیکی شهر ملایر و مسائل زیست محیطی ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا «علل واقعی بروز مشکلات زیست محیطی در شهر ملایر» پرسش اصلی این تحقیق است.با فرض بر این که مسائل زیست محیطی شهر ملایر ناشی از رشد شهر در سالهای اخیر، ‌افزایش جمعیت آن و فعالیت های مختلف شهری (سوخت و ساز شهری) می باشد. بررسی بنیادی عوامل تأثیر گذار بر گسترش شهر و پیدایش مسائل زیست محیطی، ‌ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش معضلات زیست محیطی و ایجاد یک دیدگاه آکادمیک در زمینه حل مشکلات زیست محیطی از مهم ترین اهداف این مطالعه می باشد. بنابراین با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد فیزیکی شهر ملایر طی چند دهة اخیر، ‌در این تحقیق به کمک اطلاعات، آمار، کار میدانی و با استفاده از نقشه ها، عکس ها، نمودارها و تحلیل آنها به بررسی و تبیین مسائل زیست محیطی پرداخته شده است. در این رابطه آلودگی منابع آب، ‌آلودگی ناشی از رها سازی فاضلاب ها در معابر و یا تخلیه آنها در چاه های جاذب، مسائل ناشی از جمع آوری، دفن و بازیافت غیر اصولی زباله ها، آلودگی های واحدهای صنعتی و کوره های آجر پزی و آلودگی های ترافیکی به خصوص در مرکز شهر مورد توجه قرار گرفته و ارائه راه حل های هر چند مختصر در جهت کاهش این آلودگی ها،‌ رفاه شهروندان و رسیدن به توسعه پایدار پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inquiry of environmental effects and physical growth of Malayer city

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Navabakhsh
  • Somayeh _safi
چکیده [English]

The growth of population in cities is one of the most important challenges of urban
planning.The lack of correct programming for fulfillment of needs of these growing
population follows on unessential use of the city lands and their around lands and also
increasing of environmental problems.
In this field, the in quiry of physical growth of Malayer city and environmental
problems resulting of the, has special importance.
Therefore, The basic question of this research is«The fact reasons of emerqence of
environmental problems in Malayer city.»
Supposing that environmental problems of Malayer city is resulting of the growth
of supposing this city in recent years, growth of it’s population and different civic
activities. (civic fule and construction) .
The basic inquiry of effective reasons on the city expanding and emergence of the
environmental problems,offering the sutable approaches for eduction of environmental
problems and making an academic viewpoint for solving the environmental problems
is one of the most important aims of this study. Therefore,with attention to
environmental problems resulting of physical growth of Malayer city in afew recent
decade, in this research is payed to inquiry and explain of environmental problems
with help of informations, statistics, fieldwork and with use of maps, pictures, yraphs
and their analysis. In this relation is considered the pollution of sources of water,the
pollution arising of release of sewage on the pavements and or their discharge in
absorbing well,The problems arising of unbasic collection, burying and recycling of
rubbises, the pollution of industrial units and brik–kilns and traffic pollution specially
in the center of city and brife approaches are offered for reduction of this pollution,
welfare of citizens and arrbiyng to sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Physical growth of Malayer
  • environmental problems
  • citizens
  • Sustainable development