شهر پایدار با تاکید بر استراتژی های مدیریت حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک با نگاهی به کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هر هفته حدود یک میلیون نفر به جمعیت شهری جهان افزوده می شود و امروزه شهرها به عنوان محل سکونت بیش از نیمی از ساکنان کره زمین در معرض چالشهای متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تراکم ترافیکی، استرس و ... قرار گرفته اند. این روند از یک طرف کیفیت زندگی انسانها را تهدید می نماید و از طرف دیگر کیفیت محیطی را نیز با خطر مواجه می سازد . شهر مطلوب برای زندگی شهرنشینان، شهر پایدار است و شهر پایدار شهری است که در آن بهبود کیفیت زندگی انسان در هماهنگی با بهبود و حفظ سلامت سیستم های اکولوژیکی به دست می آید. در چنین شهری، زندگی برای شهروندان دلچسب بوده و کیفیت خوب زندگی، کمی جرایم، اقتصاد بسیار کارآمد، پیشرفت اجتماعی و ... از مزایای زندگی در آن می باشد. موانع مختلفی می توانند از دستیابی به چنین شهرهایی ممانعت نمایند که یکی از مهمترین آنها مدیریت ضعیف سیستم های حمل و نقل شهری و ایجاد تراکم های ترافیکی در شهرها
می باشد. تراکم ترافیکی در شهرها دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی می باشد و از طرف دیگر اجتماع، اقتصاد و اکولوژی سه رکن توسعه پایدار هستند و بنابراین مدیریت نامناسب سیستم های حمل و نقل شهری و در نتیجه ایجاد تراکم های ترافیکی در شهرها مانع مهمی در راه دستیابی به شهر پایدار محسوب می شوند. دستیابی به شهر پایدار مستلزم حرکت به سمت حمل و نقل پایدار شهری است و حمل و نقل پایدار شهری نوعی از حمل و نقل است که به منابع انرژی غیرقابل تجدید وابسته نبوده و سبب بدتر شدن کیفیت زندگی شهروندان نمی شود. امروزه شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر و پایتخت کشورمان با مشکلات و موانع متعددی برای تبدیل شدن به شهر پایدار مواجه است. افزایش بیش از حد جمعیت، تمرکزگرایی، توسعه کنترل نشده، آلودگی هوا، تراکم ترافیکی، تصادفات و ... از جمله این مشکلات می باشند. آلودگی هوا مهمترین مشکل محیطی تهران می باشد که اصلی ترین علت آن وسایل نقلیه موتوری می باشد که مسئول آلودگی هوای شهر از 60 تا 80 درصد می باشد. پایین بودن قیمت سوخت، کیفیت پایین بنزین، تعداد زیاد خودروهای فرسوده، قیمت بسیار بالای خودروها، موقعیت جغرافیایی شهر، وابستگی زیاد ساکنان به اتومبیل، عدم اجرای صحیح قوانین رانندگی و ترافیکی و نبود مدیریت هماهنگ شهری مهمترین عواملی هستند که باعث شده اند در حال حاضر یک سیستم حمل و نقل ناپایدار در این شهر به کار گرفته شده و در نتیجه تهران را به مکانی نامناسب برای زیست تبدیل نمایند. برای اجتناب از این وضعیت نامناسب و تبدیل شهر به شهری پایدار، پشتیبانی از مدلهای جامع حمل و نقل پایدار شهری مناسب با شرایط خاص کشورمان و شهر تهران که در این مطالعه به یکی از آنها اشاره شده است ضرورت دارد و هیچ شکی وجود ندارد که بدون توجه به ملاحظات خاص مربوط به کشورمان دستیابی به تهران پایدار غیرممکن خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable City with Emphasizing on Urban Transport Management and Traffic Reduction Strategies with a Glance at Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Asghar Nazarian
  • Mohammad taqi masoomi
  • Rasoul maleki Nezamabad
چکیده [English]

Every week world urban areas gain another one million people. nowadays cities as
the settlements of over fifty percent of world's populations face many challenges like
air pollutions, noises, traffic congestions, stresses and so on. this trend threat both
human´s life quality and environment quality. ideal city for citizen´s life is sustainable
city in which improvement in the quality of human life is achieved in harmony with
improving and maintaining the health of ecological systems. In this city life is
desirable and increased quality of life, less conflicts, more effective economy, social
progress and … are main advantages of these cities. There are many Barriers for
Creating Sustainable Cities and one more important of them is weak urban transport
systems and traffic congestion. Traffic congestion in cities has social, economic and
ecological effects. On the other hand these three factors (social, economy and ecology)
are the pillars of sustainable development. therefore inadequate management of urban
transport systems so existence of traffic congestion in cities is an important barrier of
creating sustainable city. access to sustainable city requires a shift towards sustainable
urban transport. sustainable transport is a term used to describe those modes of
transport which are not primarily associated with the use of non-renewable energy
resources for the transport of individuals without causing a deterioration in the quality
of urban life. Nowadays Tehran as the biggest city and Capital of our country has
many problems and barriers to be a sustainable city . high increasing in population,
centralization, uncontrolled development, Air pollution, traffic congestion, accidents
and so on are some of these problems. Air pollution is the most important
environmental problem of Tehran which is caused mainly by motor vehicles. Motor
vehicles produce 60-80% of pollution in this city. low price of fuel, low quality of
gasoline, large number of old cars, very high price of vehicles, Tehran's geographic
position, high dependency on private passenger car, improperly enforced driving and
traffic rules and finally lack of harmonious management are the most important factors
that caused non-sustainable transport system is used in the city and as a result Tehran
is an unsuitable place for living . in order to avoid this unsuitable situation changing of
Tehran to a sustainable city it is necessary to support comprehensive models of
sustainable transport that are suitable with special conditions of our country and
Tehran city. one of these models is mooted in this study and there is no doubt about
that it is impossible to achieve urban sustainability in Tehran without attention in
special consideration associated with our country .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable City
  • Urban Sustainable Transportation
  • Tehran
  • Urban Environmental Pollution
  • Traffic Congestion