ماهیت حفره های دولت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امنیت یکی از از اساسی ترین عناصر استمرار حاکمیت است. در طول زمان حیات هر حکومت، پدیده هایی به صورت سازمان یافته، گاه در سطحی محدود و گاه در سطحی گسترده حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند؛ این پدیده ها متفاوت از چالشگران سنتی که از آن ها با عنوان های ناحیه گرایی و یا واگرایی یاد
می شد و عمدتاً حواشی کشور را شامل می­شدند، در هر جای قلمرو دولت به اشکال عمودی یا افقی قابل تشخیص هستند که از آن بعنوان "حفره­های دولت" یاد می شود.
سرزمین ایران گرچه در طول تاریخ از واگرایی­های منطقه­ای رنج می­برده اما همواره با مسائل و پدیده­های جزیی در داخل کشور نیز روبرو بوده که به لحاظ محدود بودن آن پدیده­ها دولت قادر به حذف آن ها بوده است. اما در سال های اخیر تعداد وقوع پدیده های سازمان یافته یا همان حفره­های دولت به شدت رو به افزایش است و بیش از مسائل واگرایی هایی منقطه ای نگرانی دولت را به همراه دارد.
این پژوهش در پی آن است ضمن شناسایی انواع حفره­های دولت، متغیرهای قابل تعریف حفره های دولت در ایران یعنی آن دسته از پدیده های اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که حاکمیت را دچار چالش می کنند با روش های کمی و تحلیل محتوی مورد شناسایی قرار داده و سنجش کند که حفره های دولت در کشور از چه عمق و وسعتی برخوردار بوده و پراکندگی این حفره ها در سطح استان ها چگونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of the holes in the state in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra pishgahifard
  • Nasser Rezaei
  • Emran Alizade
چکیده [English]

Security is taken account as one of the most essential factors for duration of
sovereignty. Some phenomena challenge stare sovereignty through geographical
context as both partially and broadly. Different form conventional challenging factors,
so- called sectionalism or divergence, this new phenomenon include mostly marginal
regions of the state; where territory of the state can be vertically and horizontally
recognized and called as holes in the state.
Although historically displeased form regional divergence, however, Iran territory
has been encountered with partial problem and phenomena inside the country.
Previously, because of extensive nature such phenomena or holes in the state has been
increased and is warming more than regional divergence.
In addition to recognize various kinds of holes in the state and definable variables
for holes in the state in Iran territory that is those challenging phenomena spreading as
organized threatening for social cultural, economical as well as political aspects of
sovereignty, through this dissertation it is aim to recognize and estimate effectiveness
of holes in the state and kinds of extension through various provinces based on
quantitative methods and content analysis.
Form findings of the study it can be indicated that the most effective and the most
extensive holes in the state in case of Iranian territory can be recognized in kind of
cultural, social and economical, respectively.
Moreover, it can be distinguished that many cases of these phenomena spread from
marginal to central regions; having increasing effect and extension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holes in the state – sovereignty- security- Iran