جرایم علیه گردشگران در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی کلانشهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

گردشگری صنعتی است بسیار ظریف و حساس به ویژه در ارتباط با مسائل ایمنی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است و هرگونهحادثه و بروز ناامنی مانند جرایم علیه گردشگران، جنگها،ناآرامی های سیاسی و حوادث تروریستی زیانهای جبران ناپذیری را براین صنعت وارد می سازد.کنترل وتامین امنیت گردشگران وپیشگیری از وقوع جرایم علاوه بر اینکه اطمینان خاطر آنها را تقویت می کند منجر به حداقل رساندن خطرات سفر در حفظ امنیت جانی و مالی گردشگران وتشدید وتداوم سفرهای بعدی می شود.شهر تهران با دربرگرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور )قطب جمعیتی( و نقطه ورود وخروج بیشتر گردشگران به کشور می باشدونقش اصلی را در مدیریت مقصد گردشگری ایفا می کند لذابروز حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران می تواند صنعت گردشگری ایران را در عرصه های گوناگون به مخاطره اندازد.هدف از این مقاله بررسی مسائل امنیتی گردشگران وجرایم علیه آنان است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و هدف آن «کاربردی» است.
نتیجه بررسی ومصاحبه ها از مسولین در این زمینه  نشان می دهد که شهر تهران از نظر امنیت اجتماعی و محیطی در سطح مطلوبی نیست ومانند خیلی از کلانشهرهای دیگر میزان وقوع جرایم بالااست.ودر حال حاضرشرایط امنیتی مطلوبی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار ندارد.بر این اساس به نظر می رسد که می بایستی در راستای توسعه صنعت گردشگری در شهر مورد مطالعه اقدامات کارآمدی صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime agaist Tourists in Tourism Destinations Case Study:Tehran Metropolise

نویسندگان [English]

  • Azita Rajabi
  • Marzieh Khanmohammadi
چکیده [English]

Tourism is a very delicate and sensitive industry especially in relation with safety
and security matters in different national,regional and international levels. Every kind
of security incidents such as :crime against tourists ,war,riots and terrorism will cause
irrecoverable damage to the industry.
Control and providing the security of tourists and prevention of crime against
them,not only boots their reliability but also by reducing their concerns for providing
their physical and financial security,make them enjoy their trip and travel further.
Tehran city includes one forth of urban population of the country (the main
population centers) and arrival and departure place of the most incoming tourists to
Iran, so it is playing the main role in managing tourism destinations in the country.
Therfore, security incidents and crime agaist tourists can destroy tourism industry in
several occasions.
The goal of this article is surveying security issues and crime against tourists in
tourism destinations.The methods of this research is descriptive- analystic and the aim
is practical. the results and findings of the research shows that social and
environmental security in Tehran city is not in proper level ,and like many other
metropolises the crime rate is high. therefore, Tehran city is not in a proper security
situation for developing tourism industry at present time.So it seems some extreme
measures should be taken to improve tourism industry in the under study city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Tourism security
  • Terrorism
  • Crime against tourists
  • Security incidents
  • Security instability