نقش گردشگری پایدار روستایی در توسعه مناطق روستایی استان سمنان ( مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان شاهرود )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از زمینه های گذر از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد غیر نفتی، تغیر ساختار اقتصادی کشور است و برای چنین تغییری، نگرش یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می رسد و در این میان اطلاع رسانی به موقع علمی و فرهنگی از طریق انتشار تجربیات جهان می تواند تسهیل کننده این مهم باشد تا فرهنگ تنوع بخشی در اقتصاد را توسعه دهد. یکی از عرصه های تنوع بخشی اقتصاد کشور با توجه به شرایط محیطی و مزیت های نسبی موجود، گردشگری است.
اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی از این مزیت برخوردار هستند، آن را در برنامههای توسعه ملی خود گنجاندهاند تا از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.
گردشگری روستایی نیز به عنوان یکی از مهمترین اشکال گردشگری، سهم برجسته ای را در این خصوص به خود اختصاص می دهد. دردوران ما گردشگری روستایی یکی از مردمی ترین انواع صنعت توریسم محسوب می گردد. در این میان کشور ایران نیز به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن عناصر مهم جذب گردشگری چون مناظر طبیعی، آثار باستانی، تنوع اقلیمی و تمدن ریشه دار جزء کشور های دارای توانمندی های گردشگری می باشد که در تلاش است تا از اقتصاد تک پایه ای به سمت اقتصاد متنوع و با ثبات حرکت نمایند و در میان انواع مختلف گردشگری، رشد و توسعه گردشگری روستایی به دلیل تنوع و جاذبه های طبیعی روستا های ایران از اهمیت اقتصادی و اجتماعی خاص برخوردار می باشد و می تواند در توسعه پایدار روستایی و امکان برخورداری روستائیان از امکانات رفاهی و زیستی بهتر و بهبود کیفیت زندگی آنها موثر باشد. لذا شناخت روستاهای ایران گامی در رسیدن به این هدف می باشد.
سند چشم انداز صنعت گردشگری، بخصوص گردشگری روستایی در استان سمنان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با برنامه ریزی دقیق و منسجم و با بکار گیری بخش خصوصی می توان این صنعت را از لحاظ اقتصادی در استان خصوصا در مناطق روستایی بسیار فعال ساخته و کمک شایانی به اقتصاد مناطق روستایی نماید. و با این فرایند قطعا در دراز مدت با گردشگری پایدار روستایی، روند  مهاجرت به نفع روستاها معکوس می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sustainable rural tourism for development of rural region in semnan providence (Case study, rural region in shahrood city)

نویسندگان [English]

  • Parvane azizi
  • Heydar lotfi
چکیده [English]

One of the role of passage from economy that based in petrol to economy of unpetrol,
are change in economic structures of each country , and for this change
concrete look in economic, social, legal, manageable are very important and necessary.
Meanwhile on time announcement of scientific and cultural by way of global
propagation, can facilitation of this important subject, then can extension the variety of
cultures in the economy.
One of these fields for variation in country economy with emphasis on natural
condition and its preference are tourism industry.
Most of countries that have this preference for their geographic condition , to
contained this subject in their developing programs , because for this reason evolution
their national development.
Rural tourism that also are one of the important form of tourism, can outstanding
share in this purpose. In our age rural tourism is one of the humanity kinds of tourism
industry. Meanwhile Iran country with special geographic condition and have
important elements for attraction of tourism, likes natural appearance and landscape,
historic works and effects, climate variety, and old ancient and civilization are the
country that have tourism abilities, and struggle to move from mono-economic to the
various and stability economics, and in this different kind of tourism, increase and
development of rural tourism ( for natural variety and attraction of iran village ) are
very special importance.
Perspective document of tourism industry, especially rural tourism in semnan
providence with attention on special geographic conditions are very enjoying and
prosperous, and with exact planning and use of special share, can activize this industry
with economic view point un this province especially in rural regions. With
continuation of this process in long time (sustainable rural tourism) trend of migration
for profit of village are will reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic – Tourism industry – Rural tourism – Semnan