بررسی ومکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهرسمنان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ایستگاههای آتش نشانی بعنوان مکانی جهت استقراروانتظارخودروهای آتش نشانی وامداد، ازجمله مراکزمهم وحیاتی خدمات رسانی درشهرهاهستندکه نقش مهمی درتأمین ایمنی وآسایش شهروندان وتوسعه اقتصادی شهرها ایفا می کنند.
بدیهی است خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط ایستگاههای آتش نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکانهای مناسب است. هدف اصلی تأسیس ایستگاههای آتش نشانی تأمین بخشی از امنیت شهردرراستای اهداف ازقبل تعریف شده آنهامی باشد.لازمه رسیدن به این هدف، اعمال دید سیستماتیک و یکپارچه به عناصرشهری بصورت میکرووجهت دهی ساختارشهردرقالب ماکرواست که این مهم درقالب استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی تاحدزیادی دست یافتنی است. درتحقیق حاضر، هدف اصلی، تعیین بهترین مکانهابرای ایستگاههای آتش نشانی شهرسمنان یا جابجایی مکانی برخی ازآنها(درصورت لزوم)میباشد. این پژوهش برآن است تامکانهای بهینه رابرای استقرار ایستگاههای آتش نشانی جدیددرشهرسمنان مشخص کند.لذاجهت تعیین محلهای دقیق وعلمی ازتلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)[1] وروش وزندهی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[2] استفاده شده است. بعدازمطالعه اولیه وگردآوری
داده های مؤثر در مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی، معیارهای مؤثر درشش گروه طبقه بندی گردیدند و سپس باکمک روش تحلیل سلسله مراتبی وزن هریک ازمعیارها مشخص ودرنهایت به روش همپوشانی[3] ترکیب شده ونتایج با انعطاف پذیری بالا، درشش دسته ارائه شدند. بعد از ادغام نقشه های تهیه شده ابتد محدوده های مناسب اولیه پیشنهادگردیدند، سپس موقعیت دقیق هریک از ایستگاههای پیشنهادی درون این محدوده هاتعیین شدند بطوری که از حداکثر مساحت سرویس دهی نیزبرخوردارهستندودرانتهاعلاوه برایستگاههای موجود(2عدد)، 5 ایستگاه جدید پیشنهاد گردید.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of finding locations for fire fighting stations in semnan by utillzation geography information system

نویسنده [English]

  • yousef Ali Ziari
چکیده [English]

Fire fighting stations and their locations in helping and rescuing people are
considered to be very important in cities. fire fighters can have an important role in
providing comfort and security for their citizens and economy of the cities.
So, giving proper and on time Services via fire fighting stations requires them to be
stationed at good locations.The main purpose of establishing fire fightings stations is
to provide part of the security in cities for the purposes mentioned above. For reaching
this goal, unified systematic view function in cities ingredient in micro level and
direction cities structure in the macro level is importan whieh is achieved more event
in geographical information system .In this reserch,the main goal is to find the best
location for fire fighting in semnan, or to transfare some of the stations from their
present locations if neccessary.In this research,attempts have beenmade to find the
most appropriate places for the fire fighters to be stationed at new places. Therefore,in
order to find scientific and exact places a combination of geographical information
system GIS and AHP has been used .After priamcary studies and gathering useful data
for setslaction in the fire fighting .The effective criteria were dividied in to six groups
and , then by means of analytical hierarchy process the weight of each criteria was
determind and finally was mixed by means of index overlay .The results with high
flexibility were offered in six forms. After putting together the plans obtained,first
proper initial restrictions were proposed. Then the exact position of each proposed
station within this boundary was determind in a way that they are able to cover the
maximum area and give services. At the end, a part from the existing stations two
more were added and five new stations were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Setslaction
  • Fire fighting stations
  • Geography information system
  • Process hierarchy analysis
  • Semnan