معرفی مخاطرات طبیعی حوضه آبخیز شفارود شهرستان رضوانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسائی و معرفی، عوامل مؤثر بر مخاطرات طبیعی اعم از سیل، لغزش، آتش سوزی،...وهمچنین پراکندگی مکانی و زمانی مخاطرات و گستردگی و وسعت آنها در حوضه آبخیز شفارود شهرستان رضوانشهر(تالش) واقع در غرب استان گیلان می‌باشد. اثر انعکاس این مخاطرات بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی ساکنان نکته قابل توجهی است که اهمیت این تحقیق را نشان میدهد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی (سیستم حوضه‌ای) و با بهره‌گیری از ابزارهائی چون نقشه‌های توپوگرافی سازمان نیروهای مسلح و نقشه‌های زمین‌شناسی، کاربری اراضی، عکسهای هوائی سازمان نقشه­برداری کشور و بازدیدهای میدانی (مشاهده مستقیم ) وبکارگیری G.P.S نرم‌افزارهای Excel و AutoCAD به انجام رسیده است.
نتایج مطالعات نشان داد :عمده ترین مخاطرات طبیعی تهدید کننده حوضه عبارتند از : لغزش،سیل،آتش سوزی،خشکسالی،رعدوبرق،گزندگی حیوانات،آفات گیاهی،...که در این راستا، نوع و جنس سازندهای زمین‌شناسی و گسلهای متعدد در داخل حوضه و گسل سراسری آستارا در پایاب حوضه، اختلاف ارتفاع بین خط‌الرأسها و پایاب حوضه ، شیب دامنه‌ها، ریزش باران و دوام برف (حدود 6 ماه))، وزش بادهای شدید در پاییز و اوایل بهار، پوشش انبوه جنگلی در سرتاسر حوضه و ... از جمله عوامل عمده‌ی طبیعی و مهمی می‌باشند که در ایجاد مخاطرات طبیعی حوضه نقش اساسی بر عهده داشته  نظیر وقوع لغزش و ریزش سنگ( در شمال غرب،مرکزوجنوب غرب حوضه) در روستاهای ارده( 1383) روشنده (1375) دشت دامن (1383 )و وقوع سیل در پارگام (1375)، رینه (1383)،  وسکه (1373) و ... آتش‌سوزی در جنگلهای جنوب وجنوب غرب حوضه(رزه،دشت دامن) طی ده ساله 85 – 1375 .رویداد این مخاطرات علاوه بر خسارات اقتصادی وآسیب های اجتماعی،درسطح محدوده مورد بررسی مجموعاً چشم‌اندازهای محیطی را تغییر داده و می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The introducing of natural dangers in Shafarude auriferous basin of Rezvanshahr town.With emphasizing on land sliding

نویسندگان [English]

  • Rafat Shahmari Ardanjani
  • Mohammad Reza Servati
  • Jaliladdin Surour
چکیده [English]

The main reason of doing this research is to identify and introduce the effective
factors on natural disasters such as flood, land slide, fire accident ….and also the
diversity of area and time of dangers and stretching and size of them in Shafarude
aquiferous basin of Rezvanshahr town located in the west of Guilan province. The
effect of reflection of this dangers on the social-economics condition of residents is a
noticeable point that shows the importance of this research. This research has done by
using the descriptive – analyzing methods (basin system) and by using from tools
such as topography maps from organization of army forces and the maps of geology,
land using, air mapping by organization of cartography and field observation (Direct
observation) and by using the G.P.S device, Excel and Auto Cad soft wares.
The study results showed that: the major threatening natural disasters in this basin
are
Land slide , flood , fire accident drought, Thunder and lightening, animals’ bite ,
plant pests, ….. in this direction, type and genus of geological structure and the several
faults inside the basin and the Astara throughout fault in basin shallow, the difference
of height between the headline and basin shallow, the steep of slopes, rain falling, the
lasting snow (about six months), the blowing of strong winds in autumn and the
beginning of spring, the thick mantle of forest in throughout the basin and ….… are
the most important and numerous natural factors causing natural disasters in basin
play an essential role such as land sliding and rock falling(in northwest, centre and
southwest of basin) in villages- Ardah(1383), Roshandeh(1375), Dashtdaman (1383)
and the flooding in Pargam(1375), Rinah (1383), Vaskah (1373) and forest firing in
the forests of south and southwest of basin ( Razah, Dashtdaman) during the recent
decade(1375-85).The events of these dangers a part from economy and social
damages, within the investigation boundary collectively have switched the
environment landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural disasters of Shafarude basin
  • The west of Guilan
  • Rezvanshahr (Talesh)