سیر تحولات روستا با توجه بر عملکرد شهرها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پیوند میان شهرها و نواحی روستایی، به طور گسترده به عنوان عامل اصلی در فرایند تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است، علی رغم این واقعیت، بیشتر نظریه‌های توسعه و رویه‌های اجرایی تلویحا" به دو گانگی جمعیت و فعالیتهای نواحی شهری و روستایی تأکید دارند.
برنامه ریزان شهری گرایش بیشتری به مسائل شهری و توجه اندکی به کشاورزی و توسعه‌ی روستایی دارند؛ در حالی که برنامه ریزان مربوط به توسعه‌ی روستایی، نواحی روستایی را تنها شامل روستاها و اراضی کشاورزی و مجزا از مراکز شهری تعریف می‌کنند.
اما در بررسیهای ناحیه‌ای کشورهای در حال توسعه، انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می‌شود و ایران به عنوان یکی از این کشورها در گذشته دارای شبکه شهری همگون و روابط میان شهرها و نقاط روستایی از تعادلی نسبی برخوردار بود، اما با نفوذ سرمایه داری و تقسیم کار جهانی در ایران موجب بر هم خوردن تعادل قبلی و باعث بالا رفتن درآمدهای نفتی از دهه 1330 هجری شمسی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از این درآمدها به نقاط شهری و همچنین اصلاحات ارضی دهه 1340 به نوبه خود به وخامت اوضاع روستاها و مشکلات بخش کشاورزی افزود.
این مقاله نشانگر سابقه وسیر تحولاتی که در روستا با توجه به عملکرد شهرها از دوران باستان تا عصر حاضر صورت گرفته، می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rural transition trend with consideration of Urban revenue in Iran

نویسندگان [English]

  • Azadeh Amiri
  • Kazem Jajarmi
چکیده [English]

Connection between urban & rural area have been widely recognized as the main
cause of economical, social and cultural changes. In spite of that, most of the
development theories and practical procedures have emphasized the separates and
differences between population and activities of rural and urban areas. While rural
development planners recognize rural areas separated from urban centers and as
including only village and agricultural fields, urban planners tend to consider urban
issues more and do not pay much attention to rural agricultural and development. In
regional survey of third world / developing countries, different kinds of mutual
relation between city & village are studied , and jran which had a homogenous urban
net work in the past and whose cities and villages had balanced relation, is on of these
countries but, the influence and dominance of global capitalism and the division of
lobos in jran , disturbed this balance and caused an increase in the oil revenues of jran
from 30s on , which inundated cities and urban areas with facilities and also the correct
icons and adjustment in the fields, worsened the condition of rural areas and added to
their agricultural problems. The current paper studies the history and course of
changes in the relation between city & village from ancient time to current date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • village
  • Rural areas
  • Mutual Relation
  • Regional Development