تحلیل و تبیین جغرافیایی توزیع فضایی - مکانی سکونت گاه های روستایی نمونه موردی: بخش لاجان - شهرستان پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

روند فعلی توزیع و پراکندگی، جمعیت، فعالیت و خدمات در سطح ناحیه لاجان به تبع ساختار فضایی - مکانی کشور نابسامان است. ادامه این شرایط عامل مهم و باز دارنده ای در رویکرد سیستمی و مدل توسعه یکپارچه نواحی روستایی است که باید با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی ها، جمعیت و امکانات موجود، شبکه ارتباطی، زیربنایی، تقسیمات سیاسی و اداری و همگنی های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و محیطی زمینه مطلوب یک نظام سطح بندی خدمات رسانی را فراهم نمود.
تحقیق حاضر بر اساس نگرش نظامند و مدل توسعه یکپارچه و سرزمینی در واقع تقویت فضایی - مکانی نظام کل سکونت گاهی ناحیه لاجان را با توجه به منابع محدود در قالب سلسله مراتب پنج سطحی از نواحی روستایی ارائه کرده است تا هر یک از سکونت گاه های  روستایی بتوانند با حفظ جمعیت خود و با توجه به آستانه ها و استاندارد ها به حیات خود ادامه دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis and explaining of geographical of spatial and local distribution of rural habitations Case study: piranshabr, lajan region

نویسندگان [English]

  • Reza Gaderi
  • Hossin Asayesh
چکیده [English]

The present trend of population scattering and distribution, activity and services in
Lajan region is following of spatial and Local structure of country disorganized .
The continuation of this condition is important factor and barrier in systemic
function rural region comptabile development model That at tention to geographical
situation, accesses, Present Possibilities and population, communitive network,
foundation, office and political divisions and environment, society, economical and
cultural compatibles should provide optimum field aservices making Lovelsystem.
This article has cletermined on basic system function and comptabile development
model indeed strengthening local and spatial of lajan habitation system total with
attention to sources Limitation and in frame of hievarchy of rural habitation can keep
Their population and continue to life Careful to threshold and standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical explaning Spatial distribution
  • Lajan system and collection