پهنه بندی خطر وقوع حرکتهای توده ای با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از اقدامات اولیه جهت مدیریت حرکتهای توده­ای و کاهش خسارات ناشی از آنها، تهیه نقشه پهنه­بندی خطر حرکتهای توده­ای و شناسایی نواحی مستعد و دارای پتانسیل بالای خطر وقوع این پدیده می­باشد. در تحقیق حاضر که با هدف پهنه­بندی خطر وقوع حرکتهای توده ای در حوزه آبخیز صفارود به وسعت 135 کیلومتر مربع صورت گرفته است، با استفاده از نقشه­های توپوگرافی با مقیاس 1:25000، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کنترل میدانی و تفسیر عکسهای هوایی، لایه­های اطلاعاتی مورد نیاز نظیر نقشه های زمین شناسی، طبقات ارتفاعی، زاویه شیب، جهت شیب، بارندگی متوسط سالیانه، بارندگی حداکثر 24 ساعته با دوره بازگشت 100 ساله، حداکثر شتاب زلزله، فاصله از آبراهه ها و رودخانه­ها و فاصله از جاده تهیه شده است. سپس با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی، وزن و نقش عوامل مختلف مؤثر در وقوع حرکتهای توده­ای تعیین شده و نهایتاً نقشه پهنه­بندی خطر حوضه تهیه گردیده است. نتایج حاکی از این بوده است که 28/56 درصد از سطح حوضه دارای کلاسهای خطر زیاد و بسیار زیاد بوده­اند که این مناطق، در نزدیکی جاده­ها، آبراهه­ها و گسلها، بر روی سازندهای زمین شناسی محتوی لایه­های سیلت سنگ، شیل، ماسه سنگ، کنگلومرا و ذغال، در شیبهای 15 تا 35 درجه و ارتفاعات متوسط (1000 تا 1500 متر از سطح دریا) حوضه که دارای بارندگی زیاد (بیش از 850 میلیمتر) هستند، واقع شده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslides Hazard Zonation Using Logistic Regression Method (Case Study: Safaroud Watershed)

نویسندگان [English]

  • Amir Eshaghi
  • Baharak Motamedvaziri
  • Sadat Feiznia
چکیده [English]

Identification of regions having potential for landslides occurrence, is one of the
basic measures in natural resources management. In this Study, in order to preparing
landslides hazard zonation map in Safaroud watershed, by using geographic
information system software (ArcGIS9.3), topographic maps (1:25000), field
observations and interpretation of aerial photo, basic maps such as geographical map,
hypsometry, slope Degree, slope aspect, the average annual rainfall, maximum 24-
hour rainfall with return period 100 years, the maximum earthquake acceleration and
the distance of roads, rivers and faults, is produced. Then using Logistic Regression
Method, landslides hazard zonation map of this watershed is prepared. The results
showed that 52.28 percent area of Safaroud watershed have had high and very high
classes of hazard, and theses areas are located on formations content layer of silt stone,
sheyl, sandstone, conglomera and coal, on Slope from 15 to 35 degrees, close to roads,
rivers and faults and in the average heights (1000 to 1500 meters asl.) that have large
amount of rainfall (more than 850 mm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass movement
  • Hazard Zonation map
  • Logistic Regression method
  • Geographic information system