بررسی توان های محیطی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در فرایند توسعه نواحی روستایی ، شناخت و تحلیل وضع موجود روستاها و بررسی امکانات و تنگناهای آنها در زمینه های مختلف ضروری بوده و برنامه ریزان روستایی را در تعیین اهداف توسعه و مشخص کردن سیاستها ، خط مشیها و راهکا رهای دستیابی به آن یاری می رساند.
در این مقاله به بررسی و ارزیابی توانهای محیطی بخش مرکزی شهرستان مهاباد توجه شده و به همین منظور و در جهت دستیابی به پاسخ سؤال اصلی این تحقیق،عوامل محیطی مؤثر جهت رسیدن به توسعه روستایی،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.این تحقیق در نظر دارد تا ضمن بیان ویژگیهای طبیعی محدوده مورد مطالعه و میزان برخورداری منطقه از این شرایط و ویژگیها، به تبیین جایگاه این عوامل و ویژگیهای آنها در فرایند توسعه روستایی بپردازد.با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان اثرات توانهای محیطی در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان مهاباد است،تمام مطالعات و تلاشهای انجام گرفته در این محدوده،در جهت رسیدن به این هدف اصلی می باشد و نگارندگان در ابتدا وضعیت کلی منطقه را از نظر ویژگیهای محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با توجه به آنها در جهت تحقق هدف اصلی تحقیق گام برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research role of environment potential in rural planning Case study: central region of Mahabad city

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahdavi
  • Mohammad Amin Mohyeddini
چکیده [English]

Regarding the developing processes of rural a sees. The analysis and the
identification of the current rural conditions and inspection of the facilities and their
circumstances in different aspects was important. And to help the rural planners to
assign the developed targets to specify the diplomacy and the ways to establish them.
So in this research the evaluation and assessment of environmental potential of the
central region of the mahabad city is in consideration and for this purpose and to get
the answer of the main question of this thesis effective environmental factors to search
the rural development. Are in consideration and analysis. This thesis in addition to the
natural facilities of concerned area and property scope of the area regarding these
facilities and possibilities is also supposed to explain the position of these factors and
their importance in rural development area. In spite of main goal of this thesis is to
determine the degree of the indigence of the environmental abilities in central rural
developing area of mahabad city, the whole researches and studies accomplished in
this area, is in order to search the main goal of this thesis and the observer has initially
analyzed the remote position of the region on the basis of environment and then on the
basis of that has stepped up to search-out the main points of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environmental potentials
  • development
  • Rural Development
  • mahabad city
  • Central Region