ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عوامل مختلفی بر ایمنی حمل و نقل جاده ای تاثیر دارند که یکی از آنها مخاطرات اقلیمی است، از بین مخاطرات اقلیمی که ایمنی حمل و نقل جاده ای را تحت تأثیر قرار می دهد می توان به پدیده های بهمن، باران، برف، یخبندان و مه اشارهکرد. در این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین هر یک از مخاطرات اقلیمی و ایمنی حمل ونقل جاده ای در محور کرج - چالوس با استفاده از اطلاعات و داده های مورد نظر و با استفاده از روشهای آماری، اقدام به تهیه نقشه احتمال خطر تصادف در هر یک از وضعیتهای مختلف اقلیمی گردید. بر اساس نتایج حاصل از این نقشه ها، بیشترین احتمال خطر در هنگام ریزش باران از کیلومتر 95 تا 145, در هنگام پدیده یخبندان از کیلومتر 35 تا 85, در هنگام ریزش برف از کیلومتر 45 تا 85 ,در هنگام پدیده مه از کیلومتر 96 تا 130 و در هنگام سقوط بهمن از کیلومتر 56 تا 70 محور کرج - چالوس وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of accidents and sefety of road transportation with method of climatic hazards in karaj- chalous road

نویسندگان [English]

  • Reza Borna
  • Hossein Mohammadi
  • Mohammad Rez Sarvati
چکیده [English]

Different factors affect on road transportation safety, one of them is the
environmental hazards, among the environmental hazards affecting on the road
transportation safety, it can be mentioned about the avalanche, rain, snow, frost and
fog phenomena. In this research, in addition to evaluating the relation between each of
environmental hazards as well as road transportation safety in the KARAJCHALOUS
route, it was took an action for providing the accident hazard probable
plans in each environmental diffirent manners using the observed information and data
in the are view. According to the obtained results, there are the most hazard probable
during the raining from the kilometer 95 to 145, while being the frost phenomenon
from the kilometer 35 to 85, during the snowing from the km 45 to 85 as well as
during the fog from km 96 to 130 and during falling avalanches from km 56 to 70 of
the KARAJ- CHALOUS route being shown in the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental hazards
  • Road transportation
  • Accidents
  • KARAJCHALOUS route