تحلیل سطوح برخورداری شاخص های سواد واشتغال دهستانهای بخش مرکزی شهرستان دزفول با استفاده از روش موریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه های مختلف با استفاده از روش های کمی نقش مهمی در
فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی دارد. در مقاله حاضر با بهره گیری از شاخص ناموزون موریس و استفاده از 4
شاخص در زمینه های اقتصادی و آموزشی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان های بخش مرکزی شهرستان
دزفول پرداخته شده است، در این مقاله با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 تعداد 4
شاخص انتخاب شدند و روستاهای دهستانهای منطقه با روش موریس رتبه بندی و درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 21/4 درصد روستاهای دهستان شمس آباد در گروه روستاهای توسعه یافته و 78/6 درصد از روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار دارند و نیز در دهستان قبله ای 43/8 درصد روستاها درگروه روستاهای توسعه یافته و 56/3 درصد روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار گرفنه اند و در مجموع 32/6 درصد روستاهای بخش مرکزی در گروه روستاهای توسعه یافته و 67/4 درصد روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار دارند. لذا در راستای توسعه هماهنگ و متوازن نواحی روستایی تقویت مراکز محلی و همچنین ایجاد و تقویت کانون ها و محورهای جدید توسعه در نواحی کمتر توسعه یافته بخش ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The levels of education and employment indicators municipalities in the central part of Dezful city using the Morris

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahdavi Hajiloui
  • Gholam Hossein Mohammadizadeh
چکیده [English]

With utilization of a few approaches, the determination and analysis of the levels of rural
areas in different fields play an important role in the planning of rural development process.
The present article takes advantage of Morris inequality index and it uses 4 indexes in the
fields of economy and education to determine and analyze levels of rural districts of Dezful’s
central village. This article uses the data from the census of general population and housing to
select 4 indexes in the year 1385. The ranking and development degree of rural districts of
villages were analyzed and determined with Morris method. The results of research showed
that 21.4 percent of rural district of Shams Abad villages are in developed group and 78.6
percent of the villages are in the less developed group and also in rural district of Qibla , 43.8
percent of villages are in the developed group of villages and 56.3 percent of villages are in
the less developed group of villages and in total 32.6 percent of central district villages are in
the developed group of villages and 67.4 percent of villages are in the less developed group of
villages therefore , in the line of balanced and harmonious development of rural areas ,
strengthening local centers and also development and enhancement of centers and new axes of
development in the less developed areas are essential .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morris
  • developed
  • Development Indexes
  • Dezful