تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در حوزه های معرفت شناسی مفاهیم اغلب متفاوت به کار گرفته می شوند لذا علیرغم داشتن ساختار و قلمرو
موضوعی همسان، بار مفهومی آن ها دردیدگاه های گوناگون یکسان نیست. تعادل ژئومورفولوژیک از جمله ی این مفاهیم
هم در دیدگاه تکاملی دیویس و هم درحوزة معرفت شناسی سیستمی ( رامشت ، 1381 ، ص 77 ) و « تعادل » است. مفهوم
هم در مفاهیم و تفسیر آیات قرآن در مورد پدیده های سطح زمین به کار گرفته شده است،نظریۀ دیویس در مورد تعادل
اشکال زمین در زمان های طولانی تر یا رو به تکامل می باشند یا به تدریج » : اشکال ژئومورفولوژیک چنین بیان می کند که
تحلیل می روند، به عبارتی نظر به تغییر پیشرونده و برگشت ناپذیر دارند به طوری که این مفهوم ریشه در پیشینه سازی
آنتروپی و پس خورند مثبت دارد . ولی بدون تردید آنچه از مفهوم تعادل در دیدگاه دیویس مورد نظر است با آنچه در
دیدگاه سیستمی و مفاهیم آیات قرآن (سوره نمل، آیۀ 88 ، سوره شمس، آیۀ 6، سوره معارج، آیه 9، سوره القارعه، آیه 5
و آیات دیگر) که مبین تحول، نظم، تداوم و تعادل در پدیده ها می باشد، مغایرت دارد. ولی با دیدگاه گیلبرت، که
پیدایش شکل و فرآیند را می توان به مکانیسم های پس خورند منفی مربوط دانست، که در آن، فرآیندها با شدت های
مختلف در معرض تغییر و نوسان قرار دارند و موجب می شوند تا اشکال سطحی زمین، متناسب با شدت نوسان، شکل
خود را تغییر دهند. لذا اشکال زمین به وضعیتی (وضعیت درجه بندی شده) وابسته اندکه در آن اشکال زمین در زمانی
کوتاه ترحول حالت یکنواخت نوسان می کنند، انطباق دارد. در این مقاله تلاش شده است، با استفاده ازروش توصیفی-
تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، مغایرات و انطباق مفاهیم تحلیل شود. دست آورد آن کمک خواهد کرد که با
رویارویی با برداشت ها و دیدگاه های مختلف درمورد تعادل درژئومورفولوژی، درک واقعی تری از مفاهیم بدست آید؛ و
همچنین توجه به اهمیت بار مفهومی وتفاوت آن(تعادل) در دیدگاه های مختلف تاکید کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of balance for geomorphologic shapes, depend on Deyvis & Gylbert's point of views and it's adaptation with some Qoran's interpretations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saki
  • Mohammdreza Servati
  • Ebrahim Moqimi
چکیده [English]

In the fields of insight recognition, the significances are applied often differently, so despite
having the same structure and domain in the matter, their coincidence's load varies in different
aspects. Geomorphologic's balance is one of the examples. The meaning of balance is applied
in all evolution aspects of Dayvis, in the field of systematic perception's
district(ramesht1381p77) and also in the Qoran's interpretations. the Dayvis 's point of view
time would encounter evolutions orgradually depletions, in other words they have
unreturnable changes in a way that this meaning has its origin in antropy's backgrounds and
positive feedbacks. but undoubtedly the balances meaning in dayvis's opinion differs with the
qoran's systematic point of view.
(chapters:naml,verse88,shams,verse6,meraj,verse9,alqare,verse5 and many others)that
expresses the evolution, regularity, permanency and balance in the phenomenons. but with the
gylbert's that the forms and processes could be related to negative feedbacks that the
changings are with different speeds and cause surfaces forms proportionaly vary with them.
therefore the earth's forms are dependant to a situation which the forms that change in a
shorter time. in this editorial is tried to analyze the conflicts and the similarities through the
basis of library studies. the issue will help to achieve a better comprehension from the
meanings by encountering different views of balance in Geomorphology and also emphasises
on the importance of it's significances load, and the contrasts in different views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • forms and phenomenons
  • Geomorphologic system
  • qoran's meaningsearth's shapes
  • positive and negative feedbacks