ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مفهوم مخاطرات محیطی امری ضروری و مهم در برنامه ریزی روستایی قلمداد می شود که می تواند تصویری جامع و
سازنده را جهت جلب مشارکت روستائیان مذکور در طرح ها و برنامه های تعدیل کننده این مخاطرات و مدیریت کارآمد
بحران ، در این حوزه فراهم نماید. هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی مخاطرات طبیعی-انسانی روستای گنبرف و در
نتیجه سنجش قابلیت ها و محدودیت های زیستی روستا و تدوین بهترین استراتژیها در راستای برنامه ریزی محیطی صورت می باشد. برای حصول بدین مقصود از روش مدل ترکیبی SWOT-AHP که با بهره گیری از تکنیک SWOT اقدام به شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) گردید و با استفاده از مدل AHP و نیز طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی عوامل محیط درونی و بیرونی و تعیین ارزش نهایی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اولویت بندی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی در قالب راهکارهای SO,WO,ST,WT پرداخته شد. نتایج به دست آمده از جداول و تحلیل عوامل استراتژی در مدل ترکیبی SWOT-AHP نمایانگر برتری قابلیت های طبیعی-انسانی برمخاطرات آن است، به طوری که نتیجه نهایی از ارزیابی و سنجش عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که نقاط قوت (با مجموع ارزش نهایی 0.233 ) و فرصت های فراروی منطقه (با مجموع ارزش نهایی 0.324 ) از نقاط ضعف (با مجموع ارزش نهایی 0.230 ) و تهدیدهای پیرامون آن (با مجموع ارزش نهایی 0.213 ) بیشتر بوده و در نتیجه راهبردهای کلان در قالب استراتژی تهاجمی باید به گونه ای تدوین شود که بتوان از فرصتها و نقاط قوت محیطی به نحو احسن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the capability of environmental risks using SWOT-AHP Model (Case study: Osku: Village Gonbarf)

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar
  • Mohammad Ali khaliji
  • MohammadHossein Fathi
چکیده [English]

The concept of environmental hazards on rural planning is considered necessary and
important that it be comprehensive and constructive cooperation of the villagers in the
modulation of plans and programs of the risks of conflict efficient management this sphere
provide. This article aims to assess natural hazards - human capabilities and limitations of the
assay, resulting in Gonbarf village life and the village in order to develop the best strategies
and environmental planning. To achieve this purpose, the method of SWOT-AHP hybrid
model that utilizes the SWOT technique, attempt to identify the strengths and weaknesses
(internal factors) and opportunities and threats (external factors), and the use of the AHP
model and Likert preference polls and Rankings internal and external environmental factors
and determine the final value of internal and external factors and adopt the best strategy and a
strategy for prioritization approaches in terms of SO, WO, ST, WT. The results of the model
combination strategy of SWOT-AHP analysis tables indicate the superiority of natural
features - human hazards, so that the final result of the evaluation and assessment of internal
and external factors indicate that the strength (with a total value of final 0.233) and
opportunities facing the region (the sum of the final value of 0.324) weaknesses (the sum of
the final value 0.230) and the threats surrounding it (with a total end value of 0.213) is higher
and thus the overall strategies of the invasive strategy should be formulated in such a way
environmental opportunities and can be used strengths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental features - Natural hazards - Village Gonbarf - SWOT-AHP Model