شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سواحل ماسه ای یا دریاکنارها، حدود 40 درصد از خطوط ساحلی جهان را به خود اختصاص می دهند و عموما شامل
نهشته های ناپیوسته ای از شن و گراول در منطقه ساحلی اند. این سواحل عموما در حاشیه زمین های پست تشکیل
می شوند و از اهمیت بالایی برخوردارند. امروزه، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می کنند و
بسیاری از مردم نیز همواره از ساحل بازدید می نمایند. در ایران نیز، رودخانه ها و سامانه های ساحلی یکی از مهمترین
عوامل در تعیین محل شهرها، شبکه حمل و نقل، فعالیت های بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه مناطق صنعتی
می باشند و از تراکم جمعیتی بالایی برخوردارند. منطقه مورد پژوهش از لحاظ موقعیت ریاضی در راستای پهنای جغرافیایی ´´55 ´18 °36  تا ´´00  ´44 °36 شمالی و در راستای درازای جغرافیایی ´´00 ´30 °51 تا ´´00 ´45 °52 خاوری با مساحت 2068/57 کیلومترمربع قرار گرفته است. هدف این پژوهش طبقه بندی مورفولوژیکی منطقه ساحلی نوشهر تا بابلسر به روش شپارد می باشد. در این راستا از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاربری زمین، تصاویر ماهواره ای Landsat , IRS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و نیز چندین بار بازدید میدانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگر این مطلب است که از میان کلاس های طبقه بندی شده به روش شپارد، واحدهای دشت های آبرفتی، دشت های دامنه ای، زمین های پست و دشت های سیلابی و رودخانه ای به ترتیب با مساحت 42/8 16/7 11/85 ,9/6 درصد، بزرگترین واحدهای ساحلی منطقه مورد پژوهش را تشکیل می دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Morphological Classification of Coastal Zones South of the Caspian Sea Using Shepard Classification Method (Case Study: from Nowshahr to Babolsar)

نویسندگان [English]

  • Reza Mansouri
  • Ezzatollah Ganavati
  • Mohammadreza Servati
  • Amir Karam
چکیده [English]

Beaches fringe about 40 per cent of the world’s coastline, and generally consist of
unconsolidated deposits of sand and gravel on the shore. More than half the world’s
population lives in coastal regions, and many people visit the coast frequently. Beaches have
also formed along the fringes of coastal lowlands. In Iran, the river and coastal systems are
one of the most important factors in the location of cities, network connections, commerce,
tourism, agriculture and areas of industrial development and have high population density and
have high population density. Beach systems deal with the interactions between beaches and
the processes (waves, currents, tides and winds) that work on them. Case Study at coordinates
of geographical longitude of 51,ْ 30,َ and 00 up to east 52,ْ 45 and 00 and geographical
latitude 36,ْ 18,َ and 55 up to north 36,ْ 44,َ and 00 with an area of 2068.57 square kilometers in
North of Mazandaran Province is located. The main purpose of this paper is to the
Identification and morphological classification coastal zones used Shepard Classification
method, from Nowshahr to Babolsar. Thus, topographic maps and geology, satellite imagery
and geographical information system software in Arc GIS and several field visits from
landforms, has been used. The main purpose of this research is to morphological classification
of coastal zones from Nowshahr to Babolsar using Shepard classification method. This
research is based on the satellite imagery (Landsat, sensors: TM & ETM+, IRS), field
observations geological and topographic maps and GIS information. Results of this study,
show that the most dominate part of region is covered by Alluvial Plain (with: 42.8%),
Pediplain (or Pediment) (with: 16.7%), Lowlands (11.85%), & Flood Plain (9/6%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costal Geomorphology
  • Shepard Classification Method
  • Caspian Sea
  • Nowshahr
  • Babolsar