مدیریت شهری و بازتاب آن در مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عدم رغبت شهروندان برای مشارکت در فعالیتهای عمران شهری که تا حد زیادی ریشه در شیوه نظام اداری متمرکز
دارد، از عواملی است که توانایی مسؤولان را در تأمین نیازهای ساکنان شهری با مشکل مواجه میسازد. بنابراین توجه
مدیریت شهری به مشارکت شهروندان در اداره امور شهربه عنوان ابزاری که به وسیله آن می توان به توسعه پایدار
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رسید،قابل توجه است. شهر همدان نیز با سابقه تاریخی کهن با این مشکل مواجه است .
بنابراین در پژوهش حاضر شناخت میزان تمایل شهروندان همدانی به مشارکت در اداره امور شهر به عنوان دیدگاهی
جدید در مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با این فرض که مدیریت شهری همدان تنها با
مشارکت بیشتر شهروندان ،شناخت موانع موجود در مشارکت وارائه آموزش به آنان می تواند موفق باشد؛به عملکرد
مدیریت شهری و ضع مشارکت شهروندان پرداخته است.پژوهش حاضرتوصیفی- تحلیلی، کاربردی و مبتنی برزمینهیابی
میباشد. در این روش ازاطلاعات اسنادی وروش میدانی( تهیه پرسشنامه )استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شهر
همدان است وحجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده از روش کوکران 369 نفرمی باشد. در ورود اطلاعات و داده- ها وتجزیه _ تحلیل آنها از نرمافزار SPSS استفاده شده است.جهت آزمون فرضیه هاو یافته های پژوهش نیز ازآزمون 
فریدمن استفاده شده و کلیه فرضیههای پژوهش موردآزمون قرار گرفته و تایید شده است . نتیجه این که شهروندان
همدانی در مشارکت با شوراها، شهرداری، اداره امور شهری، سایر فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی و...تمایل چندانی
نشان نداده اند. شاید بتوان چنین گفت که این عدم تمایل به دلیل رشد نیافتگی گروههای اجتماعی و نهادهای مدنی و
نبود فرصتهای لازم برای مشارکت شهروندان به سبب ضعف مدیریت شهری باشد که ب ا افزایش اعتماد اجتماعی،
روحیه همکاری و تقویت هویت جمعی فراگیر میتوان به افزایش مشارکت داوطلبانه شهروندان امیدوار بود.. در غیر این
صورت و در صورت کمتوجهی خود شهروندان به بحث مشارکت گروهی و نرسیدن به این جمله که شهر ما خانه
ماست، زمینههای استمرار رفتار مشارکتجویانه پدید نخواهد آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban management and its reflection in citizens participation: The case of Hamedan city

نویسندگان [English]

  • Somayeh Safi
  • َAsghar Nazarian
چکیده [English]

The unwillingness of citizens to participate in the activities of city improvment that has
largely rooted in the focused administrative system is of the factors that ability of the
authorities is faced with difficult the needs of urban residents. So attending urban
management to citizens participation in city administration as a means by which can be reach
economic, social and cultural sustainable development is considerable.
Also, Hamadan city with ancient history, is faced with this problem Therefore,in the study,
identifing the willingness of Hamedan citizens to participate in the affairs of the city has been
considered as new idea in urban management. In this regard, with the assumption that urban
management of Hamedan can be successful only with greater citizens participation, identifing
participation barriers and citizen education, has been paid attention to the role and function
of urban management of Hamedn.The research is descriptive - analytical, practical and based
detection. In this method of gathering information and preparing the questionnaire has been
used ,and study population is Hamadan city the volume of the sample according to the
calculations of Cochran is altogether 369.For data entry and data analysis SPSS software has
been used .For findings and hypothesis testing of research the Friedman test has been used
and all research hypotheses have been confirmed.
As a result,according to the reluctance (unwillingness) of Hamadan citizens in partnership
with the council, municipality , city administration and social- cultural activities and other,
Perhaps can be said ,these are because of lack of growth of social groups and civil institutions
and the lack of necessary opportunities for citizen participation due to weakness of urban
management that by increasing social trust, comprehensive cooperation and strengthening
collective identity can be hoped to increase the voluntary participation of citizens. Otherwise,
and if their citizens contribute a little & fail to this team that our city is our home,areas
won't be created to continue seeking of the participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • citizen
  • citizen participation
  • Hamedan