مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ژئوتوریسم ،پدیده ای معاصروامروزی که از اواخردهه 80 میلادی درسراسر دنیا شناخته شده است .درسال های اخیر
ژئوتوریسم به صورت مفهومی بسیارجذاب درآمده که طیف وسیعی ازمردم با علاقه های گوناگون ونیز دولت ها، گروه
های زیست محیطی وگروه های حفاظت ونگهداری رابه خود جلب می کند.از آن جا که ژئوتوریسم رشته ای پیچیده
وچند بعدی است، معمولا درمورد مدل های آن توافقی همگانی وپذیرفته شده وجود ندارد. نکته قابل تأمل درطراحی
یک مدل، چارچوب های نظری فهم و ادراک ماست که در قلمرو آن پدیده مورد نظر ارزیابی می شود. هدف این مقاله
آن است که به شیوه توصیفی و مطالعه مروری نقش وجایگاه ویژه ژئوتوریسم و روند تحولات آن درایران ومدل های
مورداستفاده آنرا بیان کند. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از بررسی اسنادی (آرشیو کتابخانه ای، منابع داخلی و
خارجی) جمع آوری شده است. دراین بررسی ضمن ارائه تعاریف وتوضیح مفاهیم ژئوتوریسم ومدل سازی ،عملکرد
واهداف و ویژگی های اساسی مدل های پرالونگ، لئوپولد، اکولوژی، فازی ، برنامه ریزی راهبردی فریمن، تاپ سیس،
ای .اچ .پی، رینارد، پری یرا و سوات توضیح داده می شوند. پس از تحلیل مقایسه ای و توصیفی ،این نتیجه حاصل شد
که از بین این ده مدل ، مدل پرالونگ و اکولوژیک درمطالعات ژئومورفیک توریستی ایران متداولتربوده است ومدل
فازی کمترین کاربرد درژئوتوریسم ایران را تاکنون نشان داده است .همچنین در بررسی روند تحولات ژئوتوریسم در 
ایران این نکته روشن شد که بین سالهای 1389 تا 1391 بیشترین کارهای پژوهشی در زمینه استفاده از مدل ها در بحث
ژئوتوریسم انجام شده که نشان دهنده روند روبه رشد مطالعات ژئوتوریسم در کشور است و الزام آشنایی با این مدلها
برای دست یابی به درک بهتری از ژئوتوریسم رابیان می دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on process geotorism evolutions and models that used in Iran

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghanavati
  • Amir Karam
  • Saeedeh Fakhari
چکیده [English]

Geotourism, since the late 1980s a recent phenomena globally recognized ,is providing
facilition and services to introduce and promote the value and social benefit of
geomorphological sites and to protect them for students, tourist and other amusement
seekers. In recent years, Geotourism has become a very absorbing notion which attracts a wild
spectrum of people with varity of interests and also governments , environmental groups and
protection groups. Since geotourism is a complicated and multi- aspect decipline, it is usually
absent in commonly accepted models.It must be pointed out that while designing a model ,it
is theoretical framework of our understanding which is assessed in the territory of that
phenomena. This article is aiming at expressing geotourism role and position , its change
trends in Iran and effective and ,efficient application of its models in a descriptive and
interview method. Data gathering has been carried out using attributive information in this
study, in addition to presenting definition and explanation of geotourism notions, modeling,
operation, objectives and fundamental specifications of prolong ,leopold, ecology ,fuzzy,
freeman, topsis, AHP, Reynard, periera, SWOT, models are explained. After comparative
and descriptive analysis, the result was that among these 10 models prolong and ecology in
geomorphic studies are more common and fuzzy model is the less commonly used model.
This point has also been cleared that from 1389 to 1391 , the most research projects were
carried out on applying models in geotourism, which show the rising geotourism trend in the
country .Hence getting to know these models is obligatory in order to have better
understanding of geotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geotourism
  • geomorphotourism models
  • Geopark
  • Iran