تغییرات تالاب انزلی و تاثیر ویژگیهای مرفولوژیکی آن درکاربری اراضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حوضه خزر بعد از جدا شدن از دریاهای باز در زمان پلیوسن بصورت دریاچه درآمد و از آن زمان مجموعه ای از
فعالیت های زمین ساختی، نوسان تراز آب، اثر موج و جریانهای ناشی از آن و رودخانه ها مورفولوژی آن را بصورت
کنونی پدید آوردند. رسوبات رودخانه ای در طول نوارساحلی باعث تغییرات شدیدی به صورت فرسایش و
رسوبگذاری در مورفولوژی تالاب انزلی می شوند. اشکال ژئومورفولوژی حاصل از رسوبگذاری به محیطهای رسوبی
مختلفی تعلق دارند. که بر اساس نوع و نیروی سازنده رسوبات در محیطهای مختلف این اشکال بوجود می آید .شناخت
عوارض مرفولوژیکی سواحل و تغییرات آن می تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی و مدیریت سواحل داشته
باشد. مردابها و باتلاقها، دلتا، زبانه ماسه ای، پهنه های ماسه ای، تالاب، تپه های ماسه ای، پادگانه های دریایی دشت
های سیلابی ، پهنه های گل، مخروطه افکنه ها، مناظر ریخت شناسی هستند که در نقاط مختلف سواحل دریای خزر
وتالاب انزلی مشاهده می شوند. وضعیت فعلی ساحل از حدود 10 هزار سال پیش با روند عمومی کاهنده سطح آب
ایجاد شده اند البته در دهه های اخیر عوامل انسانی نیز یکی از پارامترهای اساسی در تغییر شکل سواحل می باشد که
با ساخت سازه های ساحلی رودخانه ای مانع از عملکرد طبیعی در بازسازی ساحل گشته و فرایندهای فرسایش را
تقویت می کنند.شناخت مورفولوژی حاشیه خطوط ساحلی وتغییرات آن می تواند در توسعه وآمایش ، عرصه های ساحلی موثر باشد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و نرم افزارهای و photoshop و Autocad ،Ilwis عکس های هوایی نقشه های زمین شناسی توپوگرافی 1/20000 و 1/50000 و روش تحقیق مبتنی بر روش RS و GIS 
واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند مشخص شده اند. با استفاده از این روشها سعی شده است
میزان و نرخ تغییرات حاصله از تغییرات تراز آب و جایگزینی واحدهای رسوبی و مورفولوژی منطقه ساحلی محاسبه و
وسعت تمامی عوارض به صورت نقشه های نهایی تهیه شده است . تالاب انزلی در اثر رشد رسوبات ساحلی به صورت
زبانه های ساحلی و سدهای ساحلی تشکیل شده است . تالاب انزلی یکی از همین دریاچه های پشت ساحلی است که
زمانی بخشی از آبهای ساحلی دریای خزر بوده است. تالاب انزلی در گذشته گسترش زیادی داشته ولی به تدریج به
وسیله رسوبهای آبرفتی- دلتایی شعب سفیدرود و رودهای منطقه رشت ،فومن و ماسال پر شده است. تالاب انزلی
گودرفتگی حاصل از تکتونیک می باشد که با پسروی آب دریای خزر تا حدودی از دریا جدا افتاده و با تیغه ماسه ای
(منطقه بین انزلی و کپورچال) که از حرکات دریا و امواج آن ایجاد شده شکل گرفته است. وجود رخساره های دریایی 
و ساحلی پلیوستوسن در این نقاط مبین وجود ساحل دریای پلیستوسن در پای ارتفاعات البرز است . به تدریج با
فعالیتهای تکتونیکی و عقب نشینی تدریجی دریا وسعت دشت ساحلی افزایش یافته است. بیرون زدگی رخساره های
ساحلی بویژه در امتداد جاده آسفالته رشت- جمعه بازار (نرسیده به سه راهی جمعه بازار در ضلع شمالی جاده) را که
قابل مشاهده می باشد در جنوب تالاب انزلی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anzali Wetland and morphological characteristics of the impact of changes in land use

نویسنده [English]

  • Mohsen Ranjbar
چکیده [English]

Caspian basin after being removed from the open seas or lakes in Pliocene time, money and
since then a series of tectonic activity, fluctuating water levels, the effect of waves and
currents of the river morphology and current as it created. Sediments along the shoreline to
erosion and sedimentation caused severe changes in morphology are Anzali wetland.
Morphological forms based on the manufacturer and type deposits occur in different
environments. Recognizing symptoms and morphological changes that could be a pivotal role
in coastal planning and coastal management have. Swamps and wetlands, Delta, tab, sand,
sandy zones, sand dunes, marine terraces and flood plains, mud zones, alluvial Fans,
landscape morphology are observed in different parts of the Caspian Sea and Anzali Wetland.
Current status of the beach about 10 thousand years ago with the general trend of lowering the
water levels is. In recent decades, human factors, the coast is one of the basic parameters of
the deformation. Margin morphology can identify shifts in the development and landuse
planning coastlines, coastal areas to be effective. In this research, studies, documents and
software using Ilwis, Autocad and photoshop and aerial photographs, geological maps,
topographic1/ 20000 and 1/50000 and a method based on RS and GIS methods to separate
the units in the sedimentary environment they have been marked And the resulting changes in
the rate of water level changes and coastal morphology and sedimentary units, replacement of
the final maps will be prepared. Anzali wetland in coastal sediments of the tab is made up of
coastal and coastal barriers. Anzali lagoon behind the beach is one of the lakes that were once
part of the Caspian Sea coastal waters. Anzali wetland in the past had a large spread but
gradually by alluvial sediments - Sefidrood deltaic branches and rivers of Rasht region, Masal
and Fouman is filled. Anzali indentation tectonics is derived from the Caspian Sea backward
somewhat isolated from the sea and sand with a blade (the area between Anzali and
Kapurchal) is formed. Facies of Pleistocene marine and coastal areas indicates the presence of
Pleistocene Sea coast at the foot of the Alborz. Gradually with the gradual retreat of the sea
and tectonic activity has increased the extent of the coastal plain. Coastal facies, especially
along the asphalt road protrusion City - Friday Market (Friday Market on the northern side
reached a three-way road) that is visible is located in the south of Anzali wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • coastal zone morphology
  • land use
  • wetlands Anzali
  • Caspian Sea