تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حداکثر بارندگی محتمل (PMP) یک ساختار مفهومی است که اندازه شدید ترین بارندگی برای طراحی سد ،مخازن و پروژه های شهری را برای ما تعیین می کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تعیین بیشترین بارندگی محتمل و تحلیل فضایی آن در ایران است. بدین منظور از میان 180 ایستگاه سینوپتیک موجود در ایران 94 ایستگاه که دارای آمار بلند مدت بارندگی 20-55 سال می باشند، انتخاب گردید. سپس با استفاده از نرم افزار های آماری همچون EXCEL و SPSS مقدار و میزان آن محاسبه گردید. از میان روش های آماری موجود برای محاسبه حداکثر بارندگی محتمل از روش هرشفیلد استفاده گردید و در نهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS و روش KRIGING تحلیل فضایی 
انجام گردید. نقشه های بدست آمده از حداکثر بارندگی محتمل در ایران نشانگر این مسئله است که کشور ایران از نظر
توزیع مکانی بارش سالانه دارای نایکنواختی می باشد. طبق نقشه های موجود بیشترین مقدار بارندگی محتمل مربوط به سواحل شمالی و جنوبی ایران است. بدین ترتیب مقدار PMP از سواحل جنوب ایران به سمت نواحی مرکزی، کاهش و از نواحی مرکزی به سمت سواحل شمالی ایران افزایش می یابد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of probable maximum precipitation in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamalodin Daryabari
  • Hossein Mohammadi
  • Gholam Hossein Rezaei
چکیده [English]

Probable maximum precipitation (PMP) is a conceptual structure as the most intense rainfall
to dam design, reservoirs and urban projects for our sets. The main goal of this study is
determine the most probable precipitation and spatial analysis in Iran. Purpose of the 180
synoptic stations in Iran, 94 stations have long-term statistics of rainfall (20-55 years) will be
selected. Then, using statistical software such as excel and SPSS the amount was calculated.
the method used for PMP is Hrshfyld. Finally, using GIS and KRGING we did spatial
analysis. Maps obtained from the maximum probable precipitation in the Iran indicates that
the spatial distribution of annual precipitation in Iran is uneven. According to existing maps
Probable maximum precipitation related to the northern and southern Iran.
thus PMP from the south coast of Iran to central of Iran decrease and from the central area to
the north coast increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Iran
  • Precipitation
  • PMP
  • PMF