توسعه پایدار شهری "نمونه موردی شهر ایلام"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ارزیابی و گزارش پایداری توسعه شهر ها چند سالی است که در کشور های مختلف بخصوص در کشورهای توسعه یافته آغاز شده است که هدف عمده آنها بررسی پایداری یا ناپایداری رشد و توسعه شهر ها می باشد.
شهر ایلام با ارتفاع 1319 متر از سطح دریای آزاد و عرض جغرافیایی 33درجه و 38 دقیقه و طول جغرافیایی 46 درجه و 26 دقیقه در غرب کشور و در دامنه های جنوب غربی رشته کوههای زاگرس واقع شده است این شهر براساس آمارهای اولیه سرشماری عمومی 1385 دارای 152هزار نفر جمعیت می باشد.بررسی انجام گرفته بخش های مختلف شهر و مقایسه آن با متوسط کشوری حکایت از پایین بودن اکثر شاخص های اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی شهر ایلام با متوسط کشوری دارد.
نگهداری دام ،پائین بودن سرانه فضای سبز،مشکلات آب آشامیدنی ،ضعف سیستم جمع آوری زباله ،نارسایی سیستم دفع فاضلاب،نحوه ساخت و سازها،آلودگی هوا،ترافیک شهری و... از جمله مسائل موجود در این شهر است که باعث ناپایداری شرایط زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی شهر شده است.
با وجود عدم روشن بودن تمام زوایای شهر پایدار و عدم امکان ارائه راهکارهای مشخص در رسیدن به شهر پایدار راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهر ایلام ارائه شده است از جمله:
افزایش فشردگی کاربری شهر،کاهش اتکا به خودرو در جابجائی ها (به وی‍ژه خودروهای شخصی)،
اصلاح نظام مدیریت شهری،حفاظت و احیای نظام های طبیعی پیرامون شهر ،کاهش مصرف منابع در راه کاهش آلودگیها.
به نظر می رسد ریشه ناپایداری شهر ایلام همانند اغلب شهر های ایران در ضعف مدیریت شهری است و برای حل آن بازبینی در مدیریت شهری (شامل متولی مشخص،برنامه ها ،اهداف، روشهای اجرایی و...)پیشنهاد می شود.
ارزیابی و گزارش پایداری توسعه شهر ها چند سالی است که در کشور های مختلف بخصوص در کشورهای توسعه یافته آغاز شده است که هدف عمده آنها بررسی پایداری یا ناپایداری رشد و توسعه شهر ها می باشد.
شهر ایلام با ارتفاع 1319 متر از سطح دریای آزاد و عرض جغرافیایی 33درجه و 38 دقیقه و طول جغرافیایی 46 درجه و 26 دقیقه در غرب کشور و در دامنه های جنوب غربی رشته کوههای زاگرس واقع شده است این شهر براساس آمارهای اولیه سرشماری عمومی 1385 دارای 152هزار نفر جمعیت می باشد.بررسی انجام گرفته بخش های مختلف شهر و مقایسه آن با متوسط کشوری حکایت از پایین بودن اکثر شاخص های اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی شهر ایلام با متوسط کشوری دارد.
نگهداری دام ،پائین بودن سرانه فضای سبز،مشکلات آب آشامیدنی ،ضعف سیستم جمع آوری زباله ،نارسایی سیستم دفع فاضلاب،نحوه ساخت و سازها،آلودگی هوا،ترافیک شهری و... از جمله مسائل موجود در این شهر است که باعث ناپایداری شرایط زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی شهر شده است.
با وجود عدم روشن بودن تمام زوایای شهر پایدار و عدم امکان ارائه راهکارهای مشخص در رسیدن به شهر پایدار راهکارهایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهر ایلام ارائه شده است از جمله:
افزایش فشردگی کاربری شهر،کاهش اتکا به خودرو در جابجائی ها (به وی‍ژه خودروهای شخصی)،
اصلاح نظام مدیریت شهری،حفاظت و احیای نظام های طبیعی پیرامون شهر ،کاهش مصرف منابع در راه کاهش آلودگیها.
به نظر می رسد ریشه ناپایداری شهر ایلام همانند اغلب شهر های ایران در ضعف مدیریت شهری است و برای حل آن بازبینی در مدیریت شهری (شامل متولی مشخص،برنامه ها ،اهداف، روشهای اجرایی و...)پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Sustainable Development (Case study Ilam city)

نویسندگان [English]

  • J RAHIMI MOGHADAM
  • R MOSHIRI
چکیده [English]

Appraisement and report of cities sustainable development have started in some counties especially in the expanded countries, for some years, that, their main goal is investigating the constancy or inconstancy of expansion and development of cities.
Ilam city is located in the height 1319 m from the high see with the latitude about 33 and 38 and with the longitude about 46 and 26, in the west of Iran in the southwest of zagross sierra. According to the early statistics of general enumeration in 1385(2006), population of this city is 152000 persons. According to the investigation of varying parts of city, and in compare with country average, its be found that most of social economic and environmental indexes with the country average are in the low level. keeping the livestock, low percapita of green area, problems of drink water, weakness the garbage collection systems, incompetence in the system of sewage excretory, the way of building, air pollution, traffic,...are the problems of this city that follows the inconstancy in the enviromental,social and economic condition of Ilam city.
As regards do not having calcifying angels of constant city and impossibility of offer the distinct ways to achive the constant city, there is some methods to get the constant expansion of Ilam city such as:
To increase the city body’s compression, to reduce the atone to automobile in relocation (especially personal cars), to modify the system city management, regeneration and protection of natural systems about city, to reduce the using of sources to decline the pollutions.
It seem that, the basic root of inconstancy in Ilam like most Iran cities is in the weakness of city management, and for finding a solution for it, a proposition is deriding in the city management ( which involve, distinct trustee: programs, goals(purposes) executive way,…).

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Sustainable development
  • City Sustainable Development