ژئومرفولژی لسهای جنوب و شرق آق بند در شمال استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله به بررسی فرایندهاو فرمهای پدیده آمده در لسهای جنوب و شرق آق‌بند در شمال استان گلستان پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه قطب کشاورزی استان گلستان است، بدین ترتیب بررسی و شناخت رخسارهای فرسایشی از جمله فرسایش خندقی، بدلند، فرسایش تونلی، لغزش در آن اهمیت دارد. از مهمترین فرآیندهای اصلی تشکیل دهندة این اشکال خصوصیات اقلیمی منطقة خشک و نیمه خشک بوده که به همراه سایر عوامل طبیعی دخالت لازم را صورت داده اند. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی که در تجزیه و تحلیل خاکهای منطقه مورد مطالعه صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که وجود آهک، سیلت، رس و کچ در لس های منطقه رخساره های فرسایش خندقی در نواحی خشک مرکزی، پایپنگ در نواحی نیمه خشک شمالی، لغزش در نواحی مرطوب جنوبی و بدلند را تقریبا در اکثر بخشهای شمالی و مرکزی بوجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphology of loess - deposit Case study: South and East of Aghband north of Golestan – Province

نویسندگان [English]

  • M.R Servati
  • M.R Zandmoghadam
چکیده [English]

This paper presents the processes and forms that are shaped in loess deposit in the south and east of Aghband.
The study area is the Centre of agriculture of Golestan- province. Therefore the investigation of erosion outcrops such as gully erosion, badland and landslide in the study area is important. Another important processes are  the characteristics of arid and semi arid climate as well as other natural factors involved.
Using the laboratory methods which were carried out on soils of the study area has shown that the presence of limestone, silt, clay and gips of the loess- deposit has led to the forming of Gully erosion in arid- central part, piping in semi- arid- part and landslide in humid sourthern part and badland topography in  most parts of northern and southern parts of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loess
  • Badland
  • Piping
  • Landslide
  • Arid- and Semi Arid Climate