بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و سهم آنان در درآمد خانوارمطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

زنان ایران در کنار مسئولیتهای که در نهاد خانواده به عنوان مادر و همسر دارند، نقش مهمی در امور اقتصادی و در نواحی روستای در امور  تولیدی ایفاء می نمایند. در این میان سهم و نقش زنان روستایی در فعالیت‎های تولیدی و کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت، دامداری و باغداری و... چشمگیرتر است و نقشی که آنها در مسئولیتهای خانواده ایفاء می‎کنند قابل توجه بوده وشاید بیشتر از زنان شهری باشد.
در این مقاله ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی زنان مناطق روستایی شهرستان دیواندره و سهم آنان در درآمد خانوار باتوجه به ارزش نیروی کار، که آنها در فعالیتهای تولیدی عرضه می­کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.
این بررسی با روش پیمایشی از تعداد 177 خانوار نمونه براساس قواعد نمونه گیری تصادفی که ازچهاردهستان انتخاب گردیده . گردآوری اطلاعات با تکنیک پرسشنامه و با مصاحبه حضوری انجام گرفته است.
یافتههای این پژوهش نشان  می دهد که بین متغیر ارزش نیروی کار زنان با سهم آنان در درآمد خانوار همبستگی معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of socio-economic characteristics of the rural women and their contribution in the household income. Case study: The rural women of Divandareh town

نویسنده [English]

  • M.S Aliyayi
چکیده [English]

Besides their responsibilities in the family institution as a mother and wife, the Iranian women play important roles in the economic affairs and in the rural regions in the production affairs as well. Amid this situation, the role of rural women in the production and agricultural activities including plantation, harvesting, animal husbandry and gardening are more noticeable. Furthermore, the role which they play in the family's responsibilities is considerable and perhaps it is more than that of the urban women. 
 
In this article, the socio-economic characteristics of the women in the rural areas of Divandareh town and their share in the family income with regard to the value of the labor force being produced by them in the production activities have been reviewed.
 
Using a survey method, this study selected 177 sample households on the basis of random sampling out of four various rural districts. Moreover, the collection data was performed by using questionnaire technique and oral interviews. 
 
The finding of this research shows that there is a meaningful co-efficiency between the variable of the women's' labor force value and their share in the household income.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • Socio-Economic Characteristics
  • Share of Women and Household Income