رشد و توسعه شهرنشینی در ایران "با تاکید بر فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نظام شهرنشینی و روند سریع آن در کشور های در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پیدایش بخش
خدمات متورم، حاشیه نشینی گسترده، بیکاری پنهان، پیدایش دوگانگی شبکه های اجتماعی مهاجرین در شهرها می گردد. به
بیان دیگر شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است، تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود. در
ایران نیز تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است. یک قانون ساده جامعه شناختی می گوید هر تحول و تغییر خارج
از قاعده و سازمانی منجر به پیامدهای ناخواسته بسیاری می شود. الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تک شهری و نیز تمرکز گرایانه بوده است. در سه چهار دهه اخیر ایران چندین بوم (Boom) مختلف را پشت سر گذاشته از آن جمله بوم نفت، بوم شهرنشینی و بوم زایشهای بسیار (جمعیت). در چنین شرایطی شهرنشینی با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود از جمله توزیع بی عدالتی، گسترش آسیبهای اجتماعی و ناهمگونی فزاینده اجتماعی و کمک به گسترش انواع بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Urbanization in Iran (With a focus on Socioconomic activities)

نویسندگان [English]

  • M Navabakhsh
  • S Fathi
چکیده [English]

The system of urbanization and its increasing growth tendency in developing countries
has caused meny people to swarm towards cities and this, as a result, leads to the
appearance of inflated service sector, expanded suburban life, hidden unemployment, and
a binary social network of immigrants in cities. In other words, urbanization is one of the
major phenomena of the modern age leading to raising the issue of urban revolution in the
world. Also, urbanization in iranis on a dramatic increase.A basic principal in sociology
holds that every transformation and irregular change causes unexpected ramification. The
pattern of urban development in iran is single-city dominance and centeralized one. In the
past three or four decades, iran has undergone multiple booms namely oil boom,
urbanization boom, and over population boom.Onther these circumstances, urbanization
will be accompanied by many ramifications such as the spread of injustice, expansion of
social problems, increasing social heterogeneity, and precipitation of differnet social,
economic and cultural crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Urbanization
  • Growth
  • development
  • socioeconomic activities
  • Iran