تجزیه وتحلیل حساسیت راهبردهای بهینه بیابانزدایی درچارچوب فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه خضرآبادیزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دراغلب اوقات داده های ارائه شده حاصل ازفرآیند تصمیم گیری چند مع یاره غیرکاربردی ومتغیر می باشند،بنابراین یک قدم مهم درکاربرد مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) ازجمله فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) انجام آنالیز حساسیت روی داده های خروجی می باشد .دراین مقاله سعی شد به منظور انجام آنالیز حساسیت برروی اوزان معیارها وراهبردهای تصمیم گیری ونمایش ارزشهای نهایی (اصلاح شده) راه حلهای بیابانزدایی از روش آماری Triantaphyllou استفاده شود .بطور کلی دراین روش ،درابتدا فرآیند آنالیز حساسیت برروی معیارها وراهبردهانجام شد وبه دنبال تعیین
حساس ترین معیاروراهبرد ،اوزان جدید راهبردها بر مبنای حساس ترین معیار وراهبرد درماتریس تصمیم گیری جایگزین شد
وبامحاسبه میانگین موزون هرسطرازماتریس نرمالیزه اصلاح شده، درجه ترجیح یاوزن نهایی راهبردها حاصل شد .درعین حال
به منظور دستیابی به نتایج کاربردی ،واقعی وعملی،منطقه خضرآبادیزدبه عنوان یک منطقه تیپیک ازنظرگاه بیابانزایی مدنظر 
قرارگرفت .نتایج حاصل از کاربرد آنالیز حساسیت برمبنای روش تری آنتافیلو درعرصه بیابانی منطقه خضرآبادبه منظورتعیین
وزن نهایی واصلاح شده معیارهاوراهبردهای مؤثردربیابانزایی وبیابانزدایی ،حکایت از توانایی بالای این مدل دارد .به طوری که بعدازتحلیل حساسیت معیارها وراهبردها وتعیین حساسترین معیاروراهبرد ،اولویت بندی معیارها تغییری نکرد وهمچنان معیار تناسب وسازگاری بامحیط زیست (C1) باضریب حساسیت 3222/ 0حساسترین معیاربرآوردشدکه بعدازنرمال سازی  معیارمذکور بادرجه ترجیح 32/6 درصددراولویت اول قرارگر فت.که این نتیجه نشان دهنده توجه کارشناسان مدیریت مناطق بیابانی به مسائل زیست محیطی وچالشهای مطرح درزمینه تخریب محیط زیست می باشد .درعین حال اولویت بندی راهبردها نیز تغییری نکرد وراهبرد کنترل چرای دام (A4) باضرب حساسیت 0/1381 حساسترین راهبرد برآوردشدکه بامحاسبه وزن جدید حساسترین راهبرد،راهبردجلوگیری ازتبدیل وتغییر نامناسب کاربری اراضی (A2) بادرجه ترجیح 23/45 درصددراولویت اول قرارگرفت ودرنهایت بابرآورد اولویت نهایی یااصلاح شده راهبردها مشاهده شد که همچنان راهبرد A2 بادرجه ترجیح 22/7 درصددراولویت اول قرارداردودرعین حال اولویت بندی راهبردها نسبت به حالت قبل اندکی تغییریافت به طوری که اولویت نهایی راهبردهای کنترل چرای دام (A4) وتعدیل دربرداشت ازمنابع آب زیرزمینی (A5) جابجاشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SENSITIVITY ANALYSIS OF DEDESERTIFICATION OPTIMUM ALTERNATIVE IN FRAMWORK OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (case study in area of Yazd khezr abad)

نویسندگان [English]

  • H Ahmadi
  • Gh.R Zehtabian
  • M.H Sadeghi Rooshan
چکیده [English]

The data gathered from multi criteria decision making methods are usually inapplicable
and changing , therefore an important step in applying a multi criteria decision-making
problem (MADM) Such as Analytical Hierarchy process (AHP),is Sensitivity Analysis on
out coming data's .In this essay in order to make sensitivity analysis on criteria of
decision making and showing the final values of dedesertification solutions it is tried to
use triantaphyllou statistics method.
Generally in this method . at first sensitivity analysis process was done on criteria and
alternatives and after determination of the most sensitive criterion and alternative the new
weights of alternative on the basis of the most sensitive criterion and alternative was
replaced in decision making matrix and calculating weight average of each line of
normalized ,corrected Matrix, the priority degree or find weight of alternative was
achieved. meanwhile in order to achieve applicable, read and practical results, khezrabad
region in yazd was considered as a typical region in the point of desertification view. the
out coming results of applying of sensitivity analysis on the basis of triantaphyllou
method in the khezrabad desert region in order to determine the corrected and find weight
of effective criteria and alternative in desertification and dedesertification shows the high
ability of this model. In a way that after analysis of sensitivity of criteria and alternative
and finding the most sensitive criterion and alternative the priority of criteria did not
change and still the criterion of proportion and adjustment with environment(C1)with the
multiple sensitivity of 0.3222 was estimated as the most sensitive criterion which after being normalized the said criterion with the preference degree of 32.6 percent was placed
as the first alternative coming to this results indicates the attention of desert management
Experts to the matter of environment and the problems--- in destroying the environment .
At the same time the order of alternatives did not change and the livestock grazing
control alternative (A4) with the sensitivity multiple of 0.1381 was estimated as the most
sensitive alternative which after calculating the new weight of the most sensitive
alternative.the improper land usage Alternative (A2) with the preference degree of 23.45
percent style in first place and finally by calculating the final priority order or corrected
alternative it was observed that alternative A2 with the preference degree of 22.7 Pct .was
still in the first place. and at the same time. the order of alternatives was a little changed
from the previous form as the final priority of livestock grazing control alternative (A4)
was replaced with regulating of taking water from under ground sources .(A5)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy process
  • Multiple Attribute Decision Making
  • Sensitivity analysis
  • dedesertification