بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی اجتماعی طرح "خروج دام از جنگل" در منطقه کلاردشت ( شهرستان چالوس )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در سرزمین خشک و نیمهخشکی مانند ایران، جنگلهای کرانه دریای خزر یکی از ذخایر اکولوژیک عظیمی است که
ارزشهای طبیعی و اقتصادی بسیاری را در خود نهفته دارد. حفظ این منبع و بهبود وضعیت محیطی آن، هم برای جامعهای که
بطور مستقیم با آن مرتبط است و هم برای کل کشور مسالهای حیاتی است. متاسفانه، دخل و تصرفهای ناسنجیده، بدون
هدف و برنامه، موجودیت این جنگلها را در شرایط کنونی به مخاطره انداخته است. قریب یک سوم از کل سطح جنگلهای شمال کشور (6/000/000 هکتار) از جنگلهای مخروبه پوشیده شده است. در داخل این مخروبه، خانوادههای زیادی به صورت مجتمع و یا پراکنده در آبادیهای یک خانوار تا چند خانوار زندگی می کنند که یکی از عوامل عمده تخریب بودهاند. در این محدوده قریب 100/00 خانوار، با حدود 4/5 میلیون واحد دامی در قالب 33/000 واحد دامداری مستقر هستند که شغل اصلی و عمده آنها دامداری است این تحقیق با عنوان بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی  اجتماعی "طرح خروج دام از جنگل" میباشد که دو فرضیه مهم و اصلی آن شامل : بهبود وضعیت ا قتصادی و معیشتی روستاییان دامدار و جنگل نشین پس از اجرای طرح "خروج دام از جنگل " وافزایش برخورداری از خدمات اجتماعی و امکانات زیربنایی در دهستان های کلاردشت پس از اجرای طرح خروج دام از جنگل میباشد و در این تحقیق سعی در یافتن پاسخ این دو فرضیه هستیم زیرا افرادی که طرح را پذیرفته اند و به اصطلاح مشمول طرح «خروج دام از جنگل »  شدند در ازای خارج شدن خود و دامهایشان از جنگل پول نقد و یا زمین دریافت کرده اند و لیکن اکثریت آن ها نتوانستند شیوه معیشت دامداری خود را بعد از
اجرای طرح ادامه دهند. بنابراین مشکلات اقتصادی و اجتماعی برایشان بوجود آمده است.به منظور بررسی دقیق تر و کسب نتیجه مطلوب بهینه از روش کتابخانهای، میدانی و پرسش نامهای استفاده گردیده است .
به نظر نگارنده در جهت موفقیت و کارآمدن کردن طرح باید به شاخصهایی نظیر آنچه در ذیل آمده، توجه ویژه شود.
 ا یجاد امکانات جانبی با توجه به استعداد منطقه از قبیل قالی بافی، کارگاه های کوچک روستایی، توصیه پرورش زنبور
عسل و غیره تا به این طریق مشکل بیکاری تا حدودی حل شود.
 از خانوادههای مشمول طرح تا زمانی که این گروه بتوانند از نظر اقتصادی به حدی از خودکفایی برسند، حمایت شود.
 زمینهایی که به مشمولین طرح واگذار میشود تا حد امکان در نزدیکی روستای محل سکونت آنها باشد و . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geographical analysis of eco – social effects of evaculating life stocks from forests .District of kelardasht , Chalous town .

نویسندگان [English]

  • M Badrifar
  • A Haghzad
چکیده [English]

In a dry and Semidry land Such as Iran, Caspian Sea Shore forest is great ecologic
resource which has hidden enormous natural and economic worth in it preserving this
resource , and enhancing the environmental condition is crucial both for the society
directy related to it , and for all the State . Unfortunately , miss uses and ill uses without
proper aims and plans has presently put this forest in danger.
Some 3
1 of all northern forests in the State (6000000 acres) is covered with deforested
portions. Within these ruins , there are 1 and more families living densely or aboundantly
who have been a fundamental deforestating factor. In this area , Some 100000 families
with almost 4.5 million flocks or herds are living in 2300 life stock units , whose main job
is keeping flocks and herds . these people are naturally depending on the environment
having lived from generation to generation. The forest habitats make a living on free –
range animal husbandary which damaged the forests.
This study is The geographical analysis of eco–social effects of evaculating life stocks
from forests . with 2 hypotheses :
The economic development of the animal husbands and habitants after the plan and
increasing Social Services and infer structural facilities in kelardasht villages after the
plan . we are trying to find the answers to the two hypotheses.
People undergone the plan were paid cash or lands but mostly haven’t been able to
improve their life and animal husband angies, So they have been made economical and
Social problems .
Library , field and Survay methods were used for a better Study and results. The author
believes the following factors should be paid more attention Dedicating complementary facilities considering local talents Such as weaving , Small
village work shops , developing bee keeping , etc, So the unemployment is Som what
Solved.
- Accepting and Conducting the plan on the basis of the fundamental local Culture.
- Holding aforestation classes based on the plan.
- Supporting the families under the plan until they get self – sufficiency.
- Providing the people under the plan with lands near their home lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical analysis
  • eco – social effects
  • life stocks
  • forest
  • rural programming