سیر تحول شبکه شهری منطقه کلانشهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بررسی شبکهی شهری تهران، توسعه شهری و الگوی استقرار جمعیت در دهههای اخیر با رشد شتابان شهرنشینی و ایجاد
فاصله عمیق جمعیتی میان شهرهای استان تهران با سایر شهرهای کشور از نظامی متناسب با ظرفیتها واستعدادها تبعیت
ننموده و به ظهور پدیده بزرگ سری یا ماکروسفالی و تشدید الگوی نخست شهری انجامیده است. پدیدهای که مشکلات و
معضلات عدیدهای را در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کل منطقه کلانشهر تهران بوجود آورده است.
مقاله حاضر به استناد نتایج حاصله از مدل های مطرح شده به بررسی پدیده مجموعه شهری تهران و روند آن در سالهای
اخیر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Urban Network

نویسندگان [English]

  • Azita Rajabi
  • Sh Bineshpajooh
چکیده [English]

The study of the urban network of Tehran, the urban development and the population
pattern in recent years have followed the increasing growth of urbanization, and the
creation of deep chasm of the Tehran population in proportion with capacities and
potentials and have led to microsophalic phenomenon and the escalation of the earlier
pattern of urbanization. This was a phenomenon which has created numerous social,
economic and cultural problems in the entire province of Tehran. Deriving from proposed
paradigms, the present article deals with the results and studies the city of Tehran and its
trend in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Netwoek
  • theoric papulation
  • urban center
  • urban complex