تحلیلی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران (مطالعه موردی: استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جغرافیای مشارکت و رفتارهای انتخاباتی از مه مترین مباحث جغرافیای انتخابات محسوب می گردند. با بررسی علمی این
دو شاخه جغرافیای انتخابات می توان بسترهای لازم را برای تحول در روند مشارکت در مناطق مختلف جغرافیایی با توجه به
تنوع عوامل انسانی و شرایط طبیعی آنها فراهم ساخت.
بررسی نه دوره انتخابات ریاست جمه وری ایران نوع خاصی از تنوع رفتارهای انتخاباتی و میزان مشارکت مردمی را به
نمایش می گذارد که این تنوع نمی تواند بی تأثیر از عوامل ثابت جغرافیایی مناطق این کشور و شرایط متغیر سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی و نحوۀ عملکرد جناح حاکم و رئیس جمهور منتخب باشد.
این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن بررسی عوامل کُلی مؤثر بر روند مشارکت و رفتارهای انتخاباتی در انتخابات
ریاست جمهوری ایران به بررسی آماری نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان از مناطق مرکزی ایران
می پردازد نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد روند مشارکت م ردم استان سمنان در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از
آنکه متأثر از عوامل کشوری باشد، تابع عوامل محلی است و رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در اکثر دوره ها از عوامل
کشوری پیروی می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geography of the presidential election of Iran with an eye on the Semnan province

نویسندگان [English]

  • Z Pishgahifard
  • H Lotfi
چکیده [English]

Election are a symbol of and the most fundamental basis of democratic governments all
over the world. Through elections people will either bestow power over the governors or
will deprive them of such a power. In this way, They will provide the governments with
legitimacy. Through the adoption of the right political policy during the elections, people
will determine the country's general policy for limited expansion of time.
In this respect, the geography of elections, which is as significat branch of geographical
domains, could be regarded as the basis of elections in three domains:local, regional and
national. In this way it could analyze, the election results in this domains.
Although limited elections took place at local levels prior to the eslamic revolution,
people's practical participation in decision- making were rare. After the eslamic
revolution, due to the political changes, elections were carried out at the local, regional
and national levels.Among these elections, the presidential election, through which people
elect the second person in the system, carries a specific significance.
This thesis unde the title of :" the geography of the presidential election of iran with an
eye on the semnan province", has tried to provide solutions for the following three
questions : 1) Is there a relation between the iranian presidential elections and the
geographical regions of iran ? 2) Do the functions of the president with his spesific
political inclinations have any effect on the future elections? 3) Is the rate of people's
participations in elections and their ways of their decision – makinng a function of the
whole electoral procedures in iran?
In this paper, which is an applied research , the writer has answered three questions
through the collection of data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography of election
  • Geography of participation
  • presidential election
  • Semnan province