سیاست ها،استراتژیها و روشهای برخورد با خودروهای فرسوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه در برنامه ریزیهای شهری و همچنین در طرحهای توسعه ساختار شهرها، توجه به دیدگاههای زیست محیطی و انرژی دارای اهمیت ویژه ای است . چنانچه آلودگیهای زیست محیطی، پایان انرژی و پیامدهای ناشی از آن توسعه پایدار شهری را با مشکلات متعددو غیر قابل جبران روبرو خواهد کرد. خودروهای فرسوده یکی از عوامل موثر آلودگی هوا و محیط زیست می باشند . در کشورهای جهان سوم، تلاش مهم و کارآمدی در زمینه خودروهای فرسوده صورت نگرفته است . و با توجه به روند افزایش سریع تولید خودرو، لزوم برنامه ریزی برای خودروهای فرسوده آشکارتر شده است . در این میان متناسب با رشد سریع تولید خودرو و وجود تعداد بیشماری خودرو فرسوده در کشور ایران، برنامهء منسجمی برای کنترل و بازیافت خودروهای فرسوده ارایه نشده  است. در پژوهش حاضر برنامه ها، سیاستها ، استراتژیها و روشهای برنامه ریزی خودروهای فرسوده در کشورهای مختلف پیشرفته بررسی و مطالعه شده تا با مطالعه تطبیقی و کمک گرفتن از دیدگاههای کشورهای مختلف و آشنایی با روشها و شیوهای مقابله با خودروهای فرسوده، راهکارهای مناسب برخورد با خودروهای فرسوده در ایران اتخاذ گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policies, strategies and metods of dealing treting with scrape vehicles

نویسندگان [English]

  • R Moshiri
  • A Soolaimani
چکیده [English]

Noweadays, It is very important to pay attention to bio- environmental insights in urban planning and developmented programs, because scrap vehicles are one of the factors that influence air and environment pollution. In undevelopment or developing  countres , nothing has been done for scrape vehicles. Also in Iran , nothing has been done for controlling and recycling the scrape vehicles , in comparison to the fast and rapid growth of vehicle production. In this research , programs, policies, strategies and method,for threatment about scrape vehicles in developed countries has been explored and studied and , by contrastive analysis, it is aimed to provide and propose solutions fr the best treatment with scrape vehicles, especially applying the experiemences in sight and finding in developed countries to developing or under developed onces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning
  • environmental
  • Pollution
  • scrape vehicles