اثرات خشکسالی بر فرآیند توسعه ی روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با تأکید بر کشاورزی ( مطالعه ی موردی داراب )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

خشک سالی های اخیر در کشور به ویژه در نیمه جنوبی و از جمله شهرستان داراب خسارت های زیادی را در پی داشته که در پایان به تخلیه ی بسیاری از روستاها انجامیده است و آثار اجتماعی ، اقتصادی که بر جای می گذارد به دلیل زیان های وارده به اقتصاد روستایی، تقریباً جبران ناپذیر خواهد بود. اگر چه خشک سالی بر همه ی فعالیت ها اثر می گذارد، ولی آثار زیان بار آن بر روستاها به دلیل وابستگی اقتصاد روستایی به منابع آب و خاک بیش تر آشکار است. در این جستار آثار خشک سالی بر پدیده های محیط طبیعی و انسانی داراب که در روند توسعه ی روستایی نقش دارند، بررسی
 می شود.برای نمونه در بسیاری از روستاها به دلیل پدیده ی خشک سالی شاهد فقر شدیدی هستیم که، انگیزه ی روزافزون روستاییان را برای همکاری در اداره ی امورجامعه ی خود سست می کند . در حالی که همکاری آنان به توسعه ی روستایی می انجامد . در این پژوهش، یافته های اصلی تحقیق با بهره گیری از 22 رابطه و تابع مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که اگر دولت و مردم همکاری کنند آثاری که خشک سالی در روستاهای داراب بر جای می گذارد و سبب کندی در فرآیند توسعه ی روستایی می شود، به کم ترین میزان خواهد رسید .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of drought on the developmental process of zone arid and mid dry in rurales with accent on agriculture ( Case study Darab ).

نویسنده [English]

  • A Shakoor
چکیده [English]

The recent droughts in country specially in south such as Darab town , have caused a lot of damages and resulted evacutation of many villages.Social and economcal effects and damages on rurales economy are indeed irrecoverable. .Eventhough the drought can affect all kinds of activities, because, of the dependence of villagers economy on resource water and soil , the effect detriment is more visible on rurales. In this paper of effects of drought on natural invironment and people of Darab which have main role in rurales development are studied.For instance, in majority of rurales,because of drought we can see extension poverity and this will slothful incentive of rurales for cooperation in management of precept society.  However their cooperation cause development rurales in this research the main data have been analyzed by 22 equation  and Functions. The results of the research shows that if the government and people  cooperate with together  the effects of drought on rurales Darab which cause slow development process rurales will minimize .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Water
  • development
  • Rurale development
  • Domestic
  • Pasture
  • migration
  • Poverty
  • Darab