تحلیل اجتماعی نظریات تحول شهر در نظام نوین جهانی با تاکید بر شهر آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقاله حاضر به بیان نظریات و تحلیل های اجتماعی نظریه پردازان در خصوص تحولات شهرهای جهان برمبنای
تفکرات نظام جهانی و نظم نوین جهانی و گذر از مراحل نظریات کلاسیک و مدرن بر دوران تفکرات پست مدرن یا
فرانوگرا می پردازد و با رویکردی نظریه پردازانه بر نحوه ی تکوین تفکرات آینده و مکانیزم منتج از آن، فضای شهری
را به مثابه مسئله اساسی در نظام اجتماعی که قلب نظریه های اجتماعی است مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
دیدگاه های نظریه پردازان بزرگ شهری همچون والرشتاین، لرنر، کاستلز، گیدنز را نیز درخصوص شهرهای فراروی
جامعه جهانی به تصویر کشیده است.

عنوان مقاله [English]

A social study of urban theories in world order with emphasis on future city

نویسندگان [English]

  • S Fathi
  • A Rajabi
چکیده [English]

This article deals with the social theories and analysis of the theoreticians
concerning the global changes and the foundations of global system and the new world
order. It also deals with different phases in the theories of future thoughts and the
derived mechanism and analyses the urban space as a key issue in social order in the
heart of social theories. It also depicts the theories of great theoreticians such as
Wallerstein , Lerner, Castells, Giddens on the cites emerging in the world community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Urbanization
  • Future city
  • Sociology