بررسی روند تغییرات کالبدی و کارکردی بافت قدیمی شهر تهران با تاکید بر ناحیه 4 منطقه 11

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

منطقه 11 شهر تهران به عنوان یکی از مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با وسعتی حدود 1200 هکتار و جمعیتی در حدود 245 هزار نفر از مناطق مهم مرکزی کلانشهر تهران به شمار می آید. محدوده فعلی این منطقه در مجاورت هسته تاریخی شهر تهران قرار گرفته است و بخش هایی از آن (نواحی شرقی) جزئی از این هسته است. از این نظر
منطقه به لحاظ سابقه تاریخی دارای عناصر، بناهای مسکونی و فضای عمومی با ارزش های معماری و تاریخی خاص است که پس از منطقه 12 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیق حاضر برروی یکی از نواحی چهارگانه ( ناحیه 4 ) منطقه 11 متمرکز و روند تغییرات کالبدی و کارکردی منطقه و خصوصا ناحیه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. از
ویژگی های خاص این ناحیه تنوع فعالیت ها و کاربری ها شامل مراکز بسیار مهم سیاسی - حکومتی، بازارهای
تخصصی با عملکرد فرامنطق ه ای و فراشهری، واحدهای بزرگ صنعتی، کاربری های ویژه و مراکز درمانی تخصصی
است. علاوه بر آن نقش و تاثیر سیاست ها و سرمای هگذاری های دولتی نیز در تغییرات کالبدی و کارکردی محدوده
مورد نظر نیز مورد بررسی قرار گرفت ه است. بررسی ها نشان داده است که از دهه 1340 زمینه تغییرات اجتماعی در نتیجه مهاجرت فراهم آمده و با کاهش قیمت زمین فرسودگی باف ت های کالبدی ب هوجود آمده است ولی در دهه های
اخیر با جذب سرمایه کشور در کلانشهر تهران، منطقه 11 تهران در راستای نقش پذیری ملی نقش های جدیدی را
پیدا کرده و تغییرات کالبدی و کارکردی اساسی به نفع فعالیت های منطقه ای و ملی به ویژه در ناحیه 4 به وجود آمده
است. تحقیق ضمن بررسی تغییرات فوق راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات منطقه ای و ناحیه ای ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of operational and body changes procedure of the old texture of Tehran city: An Emphasis on Are 4 ،Region 11

نویسندگان [English]

  • A Nazarian
  • A Meshkini
  • N AhmadiFard
چکیده [English]

Region 11 of Theran city, as one of the twenty two regions of Tehran city, with the
area about 1200 ha and the population about 245000 person, is one of the important
central regions of tehran the great city. The current area of this region has been located
on proximity of the historical core of tehran and some of its parts (the east ern parts) is
a section of this core. As this regard, the region has many elements, residental
structures and general spaces in regard of historical antiquity, with special agricultural
and historical values which it is important opter the region 12. The present study has
been focused on one of the four- areas (area 4) from the region 11 ،and it has been
reviewed the operational and body changes procedure of the region and the mentioned
area partiaulrely.
The special characteristics of this area are the various usages and activities, that
include much important politics governmental centers, particular markets with overregiona
and over-city operations ،the big industrial units, special usoges and special
hospitals. As well, it has been reviewed the role and eftects of the public investments
and politics onto the operationa and body changes of the area. The reviews and studies
have been indicated that it has been provided the community changes theme as a result
of the emigration from the 1340’s, and it has been obliterated the body textures by the
land cost reduction; but in recent decades, the region 11 has found the new roles a
along with the national planning, with the country inbestments in the great tehran ،and
the basic operational and body changes have been created in the are 4, along with the
national and regional activities. The research, as well as review of above changes, have
provided som methods in the light of reduction of the regional and areal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • old texture
  • usageness changes
  • operational changes of tehran city the great
  • area 4
  • region11