تحلیل سینوپتیکی سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این تحقیق به منظور تحلیل سینوپتیک یخبندان های استان یزد، ابتدا بر اساس پایی نترین دمای روزانه 28 ایستگاه هواشناسی استان دوره 1381-1370 زمان وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره را تعیین شد. سپس بر اساس تحلیل خوش های داد ههای رقومی نقش ههای سطوح زمین و 500 هکتوپاسکال الگوهای
سینوپتیک مسبب سرماهای زود رس پاییزه در دو گروه زبان ه های پرفشار شما لشرق و زبان ههای پرفشار شما لغرب
و الگوهای مسبب سرمای دیر رس بهاره در دو گروه زبانه های کم فشار جنوب شرق و زبانه های کم فشار شرق
استان یزد شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic origin of early Autumn and late spring frosts in Yazd province

نویسنده [English]

  • M.S Talebi
چکیده [English]

In this investigation by use of climatic methods of studies including statistical analises
and interpretations of synoptic plans and on the basis of daily data , absolute 28
temperature of the station inside and neighboring area of yazd province in 10 years
period of time between 1370 – 71 up to 1380 – 81 and according their equiralent maps
has been drawn and affer that by use of informations from ground level and 500
hectopascal level maps , synoptic pattern of the case of over forward autumnal cold
and spring late in yazd province has been classified on the basis of hand made and
cluster methods .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost
  • chilling
  • synoptic
  • early winter and late spring frost