بررسی روند تغییر کاربری اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای مورد مطالعه ناحیه 6 منطقه 1 شهرداری تهران (83-1385 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پایش (monitoring) تغییرات شهری به منظور بررسی وضعیت گسترش فیزیکی شهر و تخریب محیط زیست و جلوگیری از روند توسعه بی رویه شهر امروزه خیلی ضروری به نظر می رسد. برای پایش
تغییرات شهری نیاز به اطلاعات جامع و دقیقی می باشد که از نتایج تحلیل آن برای برنامه ریزی و مدیریت
شهری به منظور تصمیم گیری در ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای
غیرمجاز و خارج حریم تعیین شده، استفاده شود . در چند سال اخیر با پیشرفت فن آوری سنجش از دور،
تصاویر ماهواره ای حاصل از این فن آوری کاربردهای فراوانی از جمله در مطالعات شهری دارند . در این
مطالعه از تصویر ماهواره اسپات سال 1383 و عکس های هوایی سال های 1358 و 1368 و نقشه کاربری اراضی سال 1375 برای آشکارسازی تغییرات (change detection) استفاده گردید . روش های متعددی برای آشکارسازی تغییرات است که شامل بررسی بصری و بررسی طیفی {تفریق ،(differential) نسبت گیری ، (rationing) شاخص پوشش گیاهی ،(NDVI) طبقه بندی شاخص پوشش گیاهی (RGB – ،NDVI) رگرسیون، پس از طبقه بندی ،(post classification) منطق فازی (fuzzylogic) و تحلیل مؤلفه اصلی {(pca) می باشند در این طرح از روش بصری برای نشان دادن تغییرات استفاده گردید . در این روش عمده تغییر در طی ده سال مورد بررسی مربوط به تبدیل پوشش های بایر به محیط های انسان ساخت (  building ) بوده است . محیط های انسان ساخت شامل آسفالت (معابر و سقف های ساختمان با پوشش آسفالت و قیر )، معابر خاکی و تأسیسات با پوشش غیرآسفالت و هم چنین عملیات خاکبرداری
می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the application change of urban lands by using satellite images Case: Tehran area 6 of district one

نویسندگان [English]

  • Naser Eghbali
  • Y Ziyari
چکیده [English]

Today monitoring urban changes seems quite necessary for studing the physical
development of cities and the destruction of envirnoment as well as preventing
extreme urban expansion. For monitoring urban changes precise and inclusive
information is needed. The result of this information analysis is used for decision
making on rendering services and facilities and also preventing illegal construction
outside the city boarders. During the recent years, the progress of the technology of
remote assessment and the satellite images have been widely used specially in urban
studies. In these studies the satellite images of 1383 and the areial pictures of 1358 and
1368 and the land application map of 1375 have been used for change detection.
Numerous methods are applied for change detection such as visual and spectrum
investigation, differencial study, rationing, NDVI and RGB – NDVI, regression, post
classification, fussy logic and pca. In this plan, visual method is used for revealing
changes. In this method the major change was related to changing unutilized coverings
into buildings. The buildings include asphalt (passageways and ceiling with tar and
asphalt covering) dusty passageways and the installations with non asphalt covering
include excavation operations.