بررسی و تحلیل سازمان فضایی شبکه شهری استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایجاد شهر صنعتی البرز به عنوان راهبرد قطب رشد باعث شد که در جنبه های ساختاری و کالبدی شهر قزوین و
مناطق پیرامون و بالاخره استان قزوین عدم تعادل به وجود آید . همچنین موجب ایجاد عدم تعادل در سازمان
فضایی شبکه شهری استان در زمان گردید . بدین ترتیب سازمان فضایی استان قزوین سه دوره حاکمیت نظام
اقتصاد سنتی، مرحله گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دوره تثبیت را پشت سر گذاشته است.
در این پژوهش با استفاده از مد ل های فریدمن، آنتروپی، شاخص مرکزیت، سلسله مراتب و حوزه نفوذ، ضریب
ویژگی و مکانی و ... به تحلیل سازمان فضایی در سطح منطقه پرداخته شده است . در این پژوهش، پولاریزه بودن
شهر قزوین در نظام سلسله مراتب شهری منطقه و عدم تعادل در هرم شهری استان و کمبود شهرهای متوسط و
کوچک در نظام شهری منطقه و سازما ن فضایی دوگانه مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین احداث قطب رشد البرز
به عنوان علت تامه تغییرات در سازمان فضایی منطقه در دوره تثبیت به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and analysis of urban distribution and Spatial organization of Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • R Shoormig
  • M Badrifar
چکیده [English]

In this research it will be tried to assign the relationship between the decision
making system , and social, economic policies with the existing structure and spatial
organization.
We also want to know what the effect of building Alborz Industrial city –as a
leader of growth pole-will be on the urban distribution and spatial organization getting
of Qazvin Province, Selecting the city of Qazvin with Alborz Industrial city sa ine of
the active industrial poles of the country has caused an imbalance from the structural
and physical aspect of the province; and special effort has been made in this research
to examine the existing imbalance in the province along the time, while using current
patterns and models in district planning.
At last some solutions-suitable to economic , social and ecological conditions of
Qazvin province- to modify and decrease this imbalance are offered.
It has been clarified that the spatial organization getting of Qazvin Province divided in
to three eras. 1)The superiority of traditional economical system 2)conversion of
traditional in to modern one 3)The estabh3 hment era.
In this research it will be tried to examine the spatial organization getting of
aazvin province along the time through Fredman's model and rmperfect balance of the
spatial –rgoruzation getting of Qazvin province through Fredman's model has been
proved.
The analysis of spatial organization getting in the district level has been dealt with
using the follpwing concepts:
Anthropy models , contrality criteria, hierarchy and penetrating area, place and
feature coefficient , etc.
In this research poularization of Qazvin in the urban hierarchical system of area ,
imbalance in urban pyramid of the city , shortages of towns and medium sized cities in
urban system and --- spatial organization getting has been agreedon,
Moreouer , foundation of grouth pole of Alborz Industrial zone as the total reason
for modification in spatial organization getting in establishment era has been proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial organization
  • Urban distribution
  • Growth pole
  • Alborz industrial city