محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب در محدوده خیررود نوشهر تا سردآبرود چالوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله به منظور کارهای کنترل سیلاب حوضه های آبریز در محدودة خی ررود  سردآبرود، دبی متوسط سیل با
دوره های بازگشت معین با استفاده از روش تحلیل منطقه ای محاسبه و تحلیل شده است . برای این منظور، ابتدا آمار
دبی حداکثر لحظه ای ایستگاه های آب سنجی منطقه، جمع آوری و پس از بررسی، رفع نواقص و خلاء آماری و تطویل آن، دوره آماری 29 ساله منتهی به سال 1378-1379 انتخاب شد . سپس آنالیز نقطه ای با توزی عهای آماری مختلف برای ایستگاه های منتخب انجام شد . پس از بررسی و مطالعه، تابع توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ سه به عنوان
مناسب ترین توزیع منطقه انتخاب گردید . سپس آزمون همگنی داده های دبی حداکثر ایستگاه ها به روش ران تست
انجام شد و سطح حوضه ها اندازه گیری شد . در نهایت پس از برقراری رابطه معنی داری ( در سطح 5% ) بین دبی متوسط سیل و سطح حوضه ها، معادله خطی آ نها را نوشته و دبی متوسط سیلاب حوض هها و مناطق فاقد آماری با
دوره های بازگشت مختلف آن ها محاسبه شد . نتایج محاسبات و بررسی ها نشان می دهد که از مجموع شش حوضه
آبریز در محدودة مورد مطالعه، حوضه آبریز چالوس بالاترین متوسط سیلاب سالانه با دوره های بازگشت مختلف
تولید می نماید سایر حوضه ها به ترتیب عبارتند سردآبرود، کورکورسر، ماشلک، خیره سر نیرنگ ( گردکل رود یا
شیلرود).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation and Analysis the mean flood discharge using the method of Regional flood Analysis in the area Kheirroud in nowshahr up to sardabrud in chalous

نویسندگان [English]

  • M.R Servati
  • J Jedari
  • Kia Bozorgmehr
چکیده [English]

In this research to control the floods in drainage basins (in the area kheirroud of
Nowshahr to Sardabrud of Chalous), the mean of flood discharge with different return
periods were estimated and analyzed using regional analysis method. To estimate and
analyze the floods, at first the basic raw data of annual peak discharge for the gauging
stations in the region were collected, then missing data was filled and new statistics,
generated. The 29-year periods for this case were selected. Then, point analysis was
done by the use of different statistical distributions. After they were studied, Log
Pearson Type III distribution was selected as the region. Then, Homogenity Test was
done by the use of Run Test method. Moreover, the area of drainage basins was
measured. After measuring the level of significance (in level of 0.05) between area of
drainage basins and mean flood discharge, it’s linear equation was obtained and on the
basis of it, mean flood discharge with the different return periods in ungauged drainage
basins was estimated.
The results of estimation and studies have shown that, chalous watershed
(drainage basin) has the most meant flood discharge value among the six watersheds.
Other watersheds are as follows: sardabrud, kheirroud, kurkursar, and mashalak,
Kheirsar-neirang (gerdekal rud or shalerud).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mean flood discharge
  • Regional flood analysis
  • Period return of flood
  • Peak discharge
  • and statistical distributions