پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

خاک حاصل خیز، آب و هوای خوب، آب کافی، جلگه ها و مخروط افکنه های پای کوهستان، چشمه ها،
منابع معدنی و بسیاری از موهب ت های طبیعی؛ امروزه سبب توسعه مناطق مسکونی، تولیدی، صنعتی و
خدماتی و کشاورزی در این مناطق شده است . در کنار این مزیت ها؛ گسل ها، زلزله، رانش زمین، سیلاب و
خطراتی از این قبیل همواره در مناطق مذکور سبب خسارت هایی به ساختارهای اقتصادی و صنعتی می
شوند.
در پژوهش حاضر، خطرات طبیعی تهدیدکننده شهر تبریز شناسایی شده است . ممیزی خطرات و
تجزیه و تحلیل آ نها و ارائه راه کارهای مقابله با آن ها از اهداف اصلی پژوهش است. این بررسی نشان داد
که عمده ترین خطر تهدیدکننده شهر تبریز ،گسل بزرگ شمال این شهر است که خطرات دیگر از قبیل
رانش زمین و فرونشست نیز به تبع آن اتفاق خواهند افتاد . در مرحله بعدی، وقوع سیلاب از خطرات اصلی
شهر تبریز محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Hazard Zonation Affect on Physical Development of Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Sh Roostaei
  • B Sarisaraf
چکیده [English]

Natural elements such as fertile soil, fresh climate, abundant water supply, alluvial
fans, springs, minerals and so much others; now a days becomes basis for development
of settlement, economic, industrial and agriculture centers. Beside the benefits, there
are many hazardous phenomena such as landslide, earthquake, faults, and floods that
yearly cause’s damage for man made structures.
In this research we have recognized all natural hazards affects Tapirs city. The
main aims of this article are hazards verifying and their analysis and presentation of
best procedure for countermeasures against. These analyses show that, Tabriz fault is
main hazardous factor among others; and hazards such as landslide and subsidence my
accurse after earthquake. Flood is other natural hazard in Tabriz city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Environmental hazards
  • Tabriz faults
  • zonation
  • GIS
  • Physical development