تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از داده های ماهواره ای (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی *(GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اکثر شهرها در سال های اخیر رشد فیزیکی شدیدی یافته اند. دلایل عمده این امر افزایش جمعیت و
همچنین مهاجرت است که باعث شده شهرها به دلیل عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مطالعه و بررسی اراضی جهت
توسعه شهر، بستر فیزیکی خود را روی اراضی نامناسب از نقطه نظر عوامل طبیعی و غیر طبیعی گسترش دهند . در
تحقیق حاضر برای تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات اکثر شهرها در سال های اخیر رشد فیزیکی شدیدی یافته اند. دلایل عمده این امر افزایش جمعیت و
همچنین مهاجرت است که باعث شده شهرها به دلیل عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مطالعه و بررسی اراضی جهت
توسعه شهر، بستر فیزیکی خود را روی اراضی نامناسب از نقطه نظر عوامل طبیعی و غیر طبیعی گسترش دهند . در
تحقیق حاضر برای تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات PAN و LISS سال 2003 استفاده شد . ابتدا مراحل توسعه شهر و مساحت اضافه شده به آن در سال های 1334 تا 1382 بررسی گردید. در مرحله بعدی با مشخ صکردن پارامترهای قابل مطالعه در
تعیین قابلیت اراضی جهت توسعه شهری، لایه های مورد نیاز تهیه و با همپوشانی آن ها جهت توسعه شهر و مساحتی که تا سال 1408 به آن اضافه خواهد شد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of Andimeshk Urban Physical Development With the Application of R.S and G.I.S

نویسندگان [English]

  • A Nazarian
  • S Tolaei
  • M Khosravi
چکیده [English]

Most of the cities have been exposed by physical growth. This could be explained by
high population groyth as well as rural – urban migration. This in turn, resulted the in
the development of cities upon unsuitable lands.
This study deals with the determination of Andimeshk urban physical
development using T. M (1987), (ETM (2002), and LISS PAN (2003) projection
systems.
The Methodology of this study is as follows:
At first urban land use maps were drawn. The urban physical development rates were
computed based on comparsion between the maps. In the next step, taking into
considration the relevant factors responsible for urban physical development potential,
distance layers pertaining to distance of the city from C.BD, from main routes, from
west ravine were determined and scaled. This is followed by calssification of land into
10 brackets. The final aereage devoted to future development were computed by 1408.
it is suggested that urban physical development of Andimeshk were confined to just
vertical development due to preservation of agricultural lands of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban physical development
  • Geographic information system
  • Romote sensing
  • land use