شناخت نواحی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) سواحل گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از جنبه های مهم گردشگری، گردشگری طبیعت گرا با زیرشاخه ساحلی می باشد (اکوتوریسم ساحلی ).
استفاده از ساحل جهت این صنعت باید همراه با برنامه زمانی و مکانی و داشتن نواحی مطلوب آسایش محیطی برای
برنامه ریزی زیربنایی گردد . پارامترهای مهم مکانی، وابسته به نوع ساحل، ارتفاع، جنس، شیب و محدوده های
مناسب سطحی است و پارامترهای مهم زمانی وابسته به عناصر اصلی اقلیمی نظیر درجه حرارت، رطوبت نسبی،
سرعت باد و تابش نور خورشید است که به صورت مدل های مختلف آسایش زیست اقلیمی مانند جداول
سایکرومتریک و یا رو ش هایی که توسط گیونی، الگی، اوانز، بیکر و ... کارشده است.
روش کار در این تحقیق ب ه صورت تحلیلی  کاربردی ب ه همراه عملیات میدانی و استفاده از نر مافزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است و هدف آن شناخت و ارائه نقشه محدوده های مکانی و زمانی مناسب استفاده از ساحل در قالب آسایش زیست اقلیمی م یباشد.
نتایج این تحقیق با توجه به مورفولوژی مناسب مکانی ساحل در کل استان گیلان، فصل بهار در شرایط
غیرآسایشی و در فصل تابستان ساحل انزلی دارای بیشترین شرایط آسایشی است . ساحل از رضوانشهر تا هشتپر
در تمامی ما ههای فروردین تا شهریور دارای محدوده زمانی آسایشی نم یباشد. ولی بیشترین آسایش زیست اقلیمی
در ماه های خرداد، تیر و مرداد در ساحل انزلی و لنگرود گیلان وجود دارد که به صورت نقشه های ماهانه محدوده های
مطلوب زمانی و مکانی استفاده از ساحل ارائه شده است . امروزه برنامه ریزی و استفاده صحیح از ساحل، مورد تاکید فراوان برنامه ریزان مدیریت یکپارچه استفاده از مناطق ساحلی Coastal Zone(Integrated Management =ITCZM)است تا از هزینه های تکراری جلوگیری شود و نتایج این تحقیق می تواند مقدم های بر این مدیریت مطلوب نواحی ساحلی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The recognition of coastal bioclimatic comfort regions in Guilan

نویسنده [English]

  • B Ramezani
چکیده [English]

Ecotourism is an important aspect of tourism, using of this industrial must be
accompanied with a timing and zoning plan for Bioclimatic Comfort (B.C). Important
parameter of location are: coastal kind, elevation, texture, slope,convenient limit of
coast and important parameter of time relationship to climatic data are:
temperature,relative humidity, wind velocity, solar radiation that has worked by
psychorometeric tables, Olgay, Givoni, Avanz, Bieker, atc.
The research method is applied - analyze with fieldwork and software of GIS
(Geographical Information System).
The aim of this paper is recognition and submitting coastal bioclimatic comfort maps
with time and region.
The result of this research has showed that in the all coastal zone has convenient
morphology region, Spring season hasnot B.C, Summer season in the Anzali coast has
most B.C. coast from Rezvanshar region until Hashtpar has not B.C in all year, but
Anzali coast and Longrud coast has most B.C in June, July, August.
The limits of convenient B.C in seasonality and monthly submitted by B.C maps.
This maps can help to us for ITCZM (Integrated Coastal Zone Management) planning
for prevention repeating costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioclimatic comfort
  • Coastal of Guilan
  • Coastal Ecotourism
  • ITCZM