شناخت رابطه بین عناصر توپوکلیمای شهری و بیماری های قلبی مطالعه موردی: شهر رشت و منجیل در دره سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

توپوکلیما بستر زندگی برای انسا ن ها، گیاهان، حیوانات، میکرو ارگانیسم ها و همه موجودات زنده است . ارتفاع
شهر، شرایط اقلیمی، شرایط محیطی و اقتصادی - اجتماعی روی بیماری های شایع شهری نظیر بیماری قلبی نقش
دارند و این بیماری نیز بسیار پرهزینه است. دره سفیدرود با طول حدود 80 کیلومتر در جنوب دریای خزر با جهت شمالی - جنوبی و از ارتفاع 0 تا 350 متر بالای سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است شرایط اقلیمی این دره از خیلی مرطوب ( شهر رشت با شرایط جلگه ای و ارتفاع 37 - متر ) تا نیمه خشک مدیترانه ای (منجیل با شرایط کوهستانی و با ارتفاع 333 متر) گسترده شده است. هدف این مقاله شناخت ارتباط بین عناصر توپوکلیمای شهری و بیماری قلبی (شکل عمومی ) برای 7 سال آماری ( 1995-2001 ) بوده است. روش تحقیق به صورت میدانی و مشاهده مستقیم پرونده ها در بیمارستان از بیماران قلبی (به تشخیص
پزشک)، تجزیه و تحلیل داده ها و ارتباط عناصر اقلیمی با این بیماری به همراه، شرایط مورفولوژیکی شهر در
چارچوب یک پروژه تحقیقاتی است.
نتیجه مطالعه نشان داد که تغییرات ماهانه و فصلی عناصر اقلیم شهری به همراه عامل ارتفاع با بیماری قلبی
رابطه دارد و در شرایط دشتی (شهر رشت ) عنصر حداکثر رطوبت نسبی با مرگ و میر بیماری قلبی رابطه مستقیم
دارد و در شرایط کوهستانی (شهر منجیل ) عنصر باران با میزان بیماران قلبی و مرگ و میر آن رابطه مستقیم دارد و
در پایان جداول شرایط عناصر اقلیمی مطلوب با حداقل بیماری و مرگ و میر این دو شهر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The recognition of relationship between urban topoclimate and heart diseases Case study:Rasht and Manjil city in Safeedrud valley

نویسنده [English]

  • B Ramezani
چکیده [English]

Topoclimate is a bed of life for humans, Plants, Animals, Microorganisms and all.
Urban elevation, climatic conditions, urban morphological conditions are influence on
citizen disease such as Cardiac Patient on humans that it has very expensive.
Safidrud Valley with long about 80 kilometer is located in southwest of Caspian sea
with North-South direction , 0-350 meter elevation above sea level and has very humid
temperate climate (Rasht city with plain condition–36.7 meter el.) till semiarid
mediterranea- dry (Manjil city with hilly land condition –333meter el.)
The aim of this paper is recognition relation between urban topoclimate and heart
disease (general form) for 5 years statistical(1995-2001).
The reseach method is field work and direct observation files in hospital from
Cardiac Patients, analysis climatological data, topo morphological conditions in
framework of a research project.
The result of paper shows that elevation factor and urban climate has important
factor in mortality Cardiac Patient, in plain condition (Rasht city) element of
maximum relative humitidy has direct relation with mortality cardiac disease. But, In
hillyland condition (Manjil city) precipitation has direct relationship with this ill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiac Patient
  • Manjil
  • Rasht
  • Safeedrud
  • Topoclimate