کسری مخزن دشت سبزوار راه کارها و پیشنهادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آبخانه دشت سبزوار، در استان خراسان رضوی و در فاصله حدود 250 کیلومتری غرب شهر مشهد واقع است. این آبخانه در اثر اضافه برداشت های (برداشت بیش از تغذیه ی)، مستمر، از اوایل سال آبی 1360-1361 به این طرف از حالت تعادل خارج و با افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن، به حدود 64 میلیون متر مکعب در سال، مواجه شده است . ارزیابی هیدروگراف آبخانه نشان می دهد که تا سال آبی 1360-1361 آبخانه در وضعیت تعادل بوده و میزان تغذیه سالانه، معادل تخلیه آن بوده است، ولی از این سال به بعد تا سال آبی 1386-1389 آبخانه در حالت بحرانی بوده است، به طوری که هیدروگراف آن در این فاصله زمانی علیرغم سیر نزولی، حالت سینوسی خود را حفظ
نموده است . ولی از این سال به بعد، روند هیدروگراف شبیه به یک خط راست ادامه می یابد که نشان می دهد، آبخانه
در حالت فوق بحرانی بوده و در حال تهی شدن است . با توجه به این که آبخانه دشت سبزوار، منبع اصلی و مهم
تأمین کننده آب کشاورزی منطقه و شرب شهر 240000 نفری سبزوار می باشد، لذا لازم و ضروری است که در
جهت جبران کسری مخزن و تعادل بخشی آن، اقداماتی انجام شود . در این رابطه سه راه کار پیشنهاده شده است
که عبارتند از : تغذیه مصنوعی با روش سنتی، تعذیه مصنوعی با روش مدرن و کاهش دبی چاه ها، به میزان15 %. با انجام سه روش مذکور می توان با تقویت سالانه به میزان 64 میلیون متر مکعب، کسری مخزن، آبخانه دشت
سبزوار را جبران نمود و آن را به حالت تعادل درآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir Deficit of Sabzvar’s Aquifir Approaches & Recommendations

نویسندگان [English]

  • S velayati
  • A A.Ahmadi
چکیده [English]

Sabzevar basin aquifer is located 250 kilometers west of Mashhad in Razavi
Khorasan province.Due to continuous over draw (Withdrawal more than discharge)
since water year 1981 –82, this aquifer undergone imbalance, and faced
fall in water level and consequently running short of reserved water for about 64
MCM/ year. Analysis of hydrograph indicates that, the aquifer was in critical
conditions from 1981-82 to 1989-90 water years in a way, that its hydrograph
contiunes its path linearly, which is an indication of ultra-critical condition and
evacuation of the aquifer is the main water source supplying agricultural and
municipal water for Sabzvar, a city with 240000 population. Therefore, it is necessary
to take some consideration to counterbalance its aquifer. In this regard
three remedies are recommended which are;
Artifical recharge in traditional method,
Artifical recharge in modern method,
And, finally %15 reduction of wells discharges.
With the advantages of these methods, Sabzvar aquifer can be counterbalanced by supporting
64 MCM water annually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir
  • deficit
  • Hydrograph
  • Artificial Rechrge
  • Ground water
  • Aquifer