بررسی روش های محله بندی شهری (مطالعه موردی: شهر نوشهر و کلاردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

محله به عنوان یک واحد اجتماعی – کالبدی از جمله عناصر تشکیل دهنده فضای شهر است که بنا به همگنی درونی
نسبی، محدوده آن قابل تعریف و تمییز است . شناخت محدوده واقعی محلات و سایر واحدهای فضایی شهر و
ترسیم مرز آن ها ، به عنوان پایه ای در برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور توزیع وتخصیص کاربری ها، تعیین
استانداردها و سرانه های شهری، محسوب می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، با توجه به تاکید بسیاری از
طرح های شهری به جنبه های کمی و عوامل فرمی به ویژه لبه و خیابان ها در فرایند ترسیم محدودة واحدهای
کالبدی- فضایی شهر به ویژه محله بندی، این فرایند هرگز به تعیین محدوده واقعی محلات نمی انجامد و گاهی خود
به ناکارآمدی طرح ها دامن می زند. از این رو به منظور شناخت محدوده واقعی محلات، لازم است در کنار روش های
کمی و تاکید بر فاکتورهای فرمی، به روش کیفی و فاکتورهای فرایندی به عنوان یک ضرورت توجه شود. در این مقاله
ضمن بررسی اهمیت محله و محله بندی در برنامه ریزی شهری، نقد رو ش های فعلی محله بندی و ارایه پیشنهاداتی
برای تدوین روشی ترکیبی در فرایند محله بندی شهری، دو شهر نوشهر و کلاردشت به منظور آزمون روش
پیشنهادی، مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت محلات هر یک از دو شهر مذکور براساس ترکیبی از روش های
مطرح شده، شناسایی و مرز هر یک ترسیم شد. روش کار، تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Urban Quartering Process (The case study: Noshahr and Kelardasht)

نویسندگان [English]

  • A Poorahmad
  • M Ghadami
  • Gh Jahan
چکیده [English]

Quarter as a Socio – Physical Unit is one of the components of Urban Space that
can be defined and distinguished on internal homogeneity basis. Distinguishing and
drawing the real boundries of Quarters and other Urban Spatial Units is used as a basis
in Urban Landuse Planning.This base is used to determine the distribution and
allocation of Land uses and to determine the standards and Urban Capita. Fundings
this Research show that regarding the emphsis of Urban Plans to quantity sides and
form factors, especially edges and streets in the process of drawing the boundries of
Urban Spatial – Physical Units like Quartering, this process never results in determinig
the real boundries of Quarters and sometime makes the plans more ineffective.Thus in
order to know the real boudries of Quarters it is necessary to pay attention to
Qualatative Method and Process Factors as a necessity besides Quantative Methods
with an emphsis on Form Factors.This Article is concerned with the important of
Quartering in Urban Planning , critcism the present Quartering Methods and some
Suggestion for preparation a Compound Method in The Urban Quartering Process.
The mothod used is Analytical based on doucumentry and Field Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Spatial – Physical Organization
  • Socio-Physical Unit
  • Quarter
  • Quartering
  • Form and Process Factors
  • Qualitative and Quantitative Methods