پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر دوره نهم مطالعه موردی: خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مشارکت مردم در انتخابات نشانه ای از علاقه ملت به حفظ و تداوم سرزمین، تحکیم حاکمیت موجود وباور
آن ها به اثر رأی و اندیشه خود بر تصمیمات ملی است.
کشورهای دموکراتیک انتخابات را عالی ترین جلوه مشارکت مردمی دانسته و متناسب با میزان مشارکت مردم
در سرنوشت خود، میزان استحکام پایه های دموکراسی را در آن کشور اعلام می کنند.
نظام جمهوری اسلامی ایران که مبانی آن آمیزه ای از قوانین حکومت های دموکراتیک و قوانین متقن
دراندیشه های دینی- اسلامی است، بر هر نوع مشارکت مردم در سرنوشت ملی از جمله انتخابات تأکید داشته و آن
را جلوه ای از اعتماد مردم نسبت به کارگزاران کشور عنوان می کند.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عنوان یکی از چهار دسته انتخابات دوره ای کشور، پر جلوه ترین
چشم انداز از مشارکت سیاسی مردم است که بیشترین تعداد و درصد مشارکت کننده را نسبت به سایر انتخابا ت
داشته است . آنچه به این انتخابات در عرصه سرزمین ملی معنا می دهد، وجوه تمایزها وتشابهاتی است که از پشت
عینک جغرافیای انتخابات قابل رؤیت است.
مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی است که حاصل پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان خراسان
جنوبی می باشد که با هدف بررسی و تشریح وجوه تمایز و تشابه میزان مشارکت و نحوه آن و چگونگی و چرایی
رفتار انتخاباتی مردم در حوزه های مختلف این استان صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Nine Periods of Presidential Election with Emphasis on Ninth Period Case Study: South Khorasan

نویسندگان [English]

  • Z Pishgqahifard
  • O Rasti
چکیده [English]

Participation in election is a sign of nation's interest to preservation and continuation of
the territory, promotion of the governance and their belief to the effect of their vote
and thought on national decisions.
Democratic countries consider election as the highest manifestation of people'
participation and declare the degree of solidity of democracy in that country in
proportion to the degree of peoples' participation in their own destiny.
The Islamic Republic of Iran which is based on Democratic governmental laws
and Islamic –Religious thoughts emphasizes on any participation in national destiny
including election and considers it as peoples' trust to the authorities.
As one of four groups of regular elections, the presidential election in Iran, is the
most manifest perspective of political participation of nation which has the most
number of participants compared to other elections.
That which gives senses to this election in national territory sphere, is the
differences and the similarities which can be seen behind the geography of election.
This article is derived from a research on the study of nine periods of presidential
election in South Khorasan province, which aims at studying and describing of
differences and similarities of the degree of participation and the way of peoples'
electoral behavior in different districts in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Divergence
  • Periphery areas
  • Participation progress
  • Degree of participation
  • Political wings
  • Fundamentalist
  • Reformist