بررسی تطبیقی چشم اندازهای فرهنگی روستاهای کوهستانی و جلگه ای ( مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در بررسی چشم اندازهای روستایی می توان دریافت که در یک سکونتگاه انسانی عناصر مختلف در بستر
طبیعی با استفاده از فرهنگ انسانی (خصوصیات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی ) به زیست خود ادامه داده و در
کنش های متقابل با یکدیگر گسترش یافته اند. در این مطالعه با توجه به این سؤال اصلی که چشم اندازهای فرهنگی
در روستاهای کوهستانی و جلگه ای چه تفاوت ها و تشابهاتی دارند؟ اهداف عمده ای همچون بررسی عناصر سازنده
چشم اندازهای فرهنگی در روستاهای کوهستانی و جلگه ای و تحلیل تاثیرات متقابل این عناصر بر هم و بر محیط
روستا باعنوان زنجیره های تعاملی و تاثیرگذار، مد نظر قرار گرفته است . در راستای تحلیل این اهداف، شیوه مطالعه
به روش توصیفی و تحلیلی به دو صورت مطالعات اسنادی  کتابخانه ای و مطالعات میدانی بوده و با بررسی تحلیلی
چشم اندازهای فرهنگی روستاهای موردمطالعه شهرستان رودسر به آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
پرداخته شده است . ازجمله این نتایج عبارتند از : نوع معیشت عامل مهمی درتبیین تفاوت های چشم اندازهای
فرهنگی روستاها می باشد، ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی در روستاهای کوهستانی و جلگه ای در تغییرات
چشم اندازهای فرهنگی روستاها مؤثر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of cultural landscapes in mountainous and plain villages (A case study : ROODSAR TOWNSHIP)

نویسندگان [English]

  • N Molaei
  • M Roodbari
چکیده [English]

In consideration of the rural landscape, we can find that in a human residence
different elements continue their life in a natural bed by using of human culture
(population, economic and spatial characteristics) and they have been spread in the
mutual actions to each other.
In this study, with a view to this main question that "what are the differences and
similarities between cultural landscape in mountainous villages and plain villages? "
the main purposes like considering the component elements of the cultural lands cap in
mountainous villages and plain villages and also analyzing the mutual effects of these
elements on each other and on the rural environments have taken in to attention as the
effective chains.
In direction of the analysis of these purposes , the analytic and descriptive
methods of studies are in two ways including documents - library studies and field
studies and also through analytic considering the cultural landscapes of the villages
under in restigalion in Roudsar township, we have been engaged in hypothesis test,
concluding and presenting propositions.
The achived results are consist of:
The kind of living is an important factor in explaning the differnces between the
cultural landscape of mountainous and plain villages.
Presentation of the infra structural and public services in mountainous and plain
villages are effective in the changes of the cultural landscape of villages .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • cultural landscape
  • village
  • mountain
  • plain
  • Roodsar township