تحلیلی بر مشکلات موجود در قلمرو کشت و صنعت چای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کشت چای در سال 1279 توسط کاشف السلطنه در ایران رایج گردید . چای اکنون در وسعتی حدود
34000 هکتار در ساحل جنوبی دریای خزر کشت م یشود و 107 کارخانه در مناطق کشت مشغول فرآوری این
محصول می باشند. تا سا ل های اخیر حدود 6/47 درصد مصرف کشور از تولید داخلی تأمین می شد و بقیه از خارج وارد می گردید. در سال های اخیر سهم تولید داخلی از کل مصرف کشور به 5/12 درصد تنزل یافته است . اکنون بیش از صد سال از آغاز فعالیت کشت و صنعت چای ایران م یگذرد ولی این صنعت در شرایط بحرانی قرار دارد. این بحران
در سال 1383 باامتناع کارخانه ها از خرید برگ سبزچای شدت گرفت.
درک مشکلات موجود در قلمرو کشت و صنعت چای ایران و عوامل مؤثر آن هدف اصلی تحقیق حاضر م یباشد.
تحقیق مبتنی بر داده هایی است که از طریق پژوهش میدانی در 11 مزرعه نمونه چایکاری و مطالعه برخی
اسناد آرشیو سازمان چای کشور و دیگر منابع مدون جمع آوری شده است.
داده های جمع آوری شده از طریق بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بررسی روابط خطی بین متغیرهای کیفی از ضریب همبستگی ناپارامتری «اسپیرمن» استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که ویژگی های اکولوژیکی، نظام مالکیت اراضی، سیاست قیمت گذاری برگ سبز، شیوه
فرآوری محصول و نظام بازرگانی مجموعه بهم پیوسته ای را تشکیل م ی دهند که در بحران کشت و صنعت چای
ایران اثر دارند. در نتیجه چای ایران کیفیت مناسبی نداشته و قادر به رقابت در بازار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the Existing Problems in the Area of Tea Cultivation and industry in Iran

نویسنده [English]

  • H Afrakhteh
چکیده [English]

The cultivation of tea was made popular in Iran in 1899 by Kashefosaltaneh . It
is currently cultivated in an expansive area covering approximately 34000hectare in
the southern coast of the Caspian Sea and now over 107 plants are processing and
producing this crop in different areas of tea cultivation.
By recently years about 47.6 percent of national tea consumption was supplied
domestically and the rest was imported. In recent years, the NDP share in proportion to
whole national consumption has degraded (decreased) to 12.5%. Now over one
hundred years have passed since the earlier date of tea cultivation begun. This
industry, however faces its critical conditions.
This crisis was intensified and accelerated in 2004 due to the refusal show by plants to
buy the green tea leaf .
This research mainly aims to identity the existing problems of tea cultivation and
industry as well as the effective factors affecting it. The research is based on data that
were obtained through field research in eleven model tea cultivation farm and through
studying some documents extracted from archives in national tea organization and
other processed sources. Additionally, the collected data were analyzed by reviewing
correlation coefficient between the variables. Also Spearman's non-parametric
correlation coefficient was used to investigate the linear correlation between
qualitative variables.
The result shows that the ecological condition, land ownes system, green leaf
pricing system and policy, method of producing tea and commercial system all
constitute interrelated collection that influence the crisis of tea cultivation and industry
in Iran. As a result, Iranian tea has no suitable quality and the authorities can not
supply more qualitative tea than the competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tea cultivation and industry
  • Islamic Republic of Iran
  • Production crisis
  • ecological condition
  • tea production
  • Commercial System