بررسی اثرات خشکسالی ها بر منابع آب زیرزمینی دشت های همدان با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مدیریت منابع آب در دوره های خشک و خشکسالی ها نیازمند شناخت و کاربرد روش ها و راهکارهای
مناسب است . از آن جا که خشکسالی به صورت یک مجموعه عوامل و متغیرهای مرتبط به هم اقلیمی
(سیستم اقلیم ) در محیط طبیعی و انسانی تأثیر می گذارد، مطالعه جزئی و مجزای متغیرهای اقلیمی
نتیجه متقن و قابل اعتمادی از شرایط حاکم ارائه نمی دهد.
جهت بررسی میزان نقش خشکسالی ها در منابع آب زیرزمینی دشت های شمال همدان متغیرهای
اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی به عنوان متغیر مستقل جهت تعیین میزان همبستگی با سطح ایستایی دشت ها (متغیر وابسته ) در مقیاس ماهانه در طی 17 سال 1379-1363 مورد بررسی قرار گرفت. روش مطالعه بر رگرسیو ن چند متغیره متمرکز گردید که نتایج مناسب تری ارائه می دهد.
در نتیجه ، آثار ناهنجاری های اقلیمی و هیدرولوژیکی در افت سطح ایستابی دشت ها 42 درصد
همبستگی را بین متغیرهای اقلیمی مستقل با شدت افت نشان داد.
در ارزیابی مکانی بحران افت سطح ایستابی تحت تأثیر خشکسالی از توانایی تحلیل ها ی مکانی و فضایی GIS بهره گرفته شد و نتایج داده های نقطه ای به اطلاعات منطقه ای تبدیل گردید و شدت افت در سطح دشت های مورد مطالعه منطقه بندی گردید که دشت بهار دارای شدیدترین افت
و مناطق حاشیه دشت ها در محل اتصال به ارتفاعات از کم ترین مقادیر افت برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Drought Effects on Hamadan Planes Under Ground Water Resources Using Multivariate Statatistics and GIS Analysis

نویسندگان [English]

  • H Mohammadi
  • A.A Shamsipoor
چکیده [English]

Water Resources management require knowledge, applied methods and suitable policy
in wet and drought periods.
Climatic and Hydrological variables of running waters as independent variable
have been considered for determining Relationship with planes water table (dependent
variable) in Hamadan planes water ground Resources for drought effect in monthly
scale during 1983-1999 years. The study method has been concentrated on multiple
regression because of representing suitable result. As a result climatic and hydrologic
abnormal effects show 42 percent water table deficits planes relationship between
climatic independents variables with decreasing severity. It was used GIS spatial
ability analytical for water table critical deficits assessment. It has been regionalized
the water table deficits intensity planes, hence Bahar plane has the most deficits
intensity but the surrounding planes contact with heights have the most less amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Multiple Regression
  • Multiple Statistics Analytic
  • water table