سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

روند کنونی توزیع جمعیت، فعالیت و خدمات در سطح ناحیه مورد مطالعه به تبع ساختار فضایی کشور، نابسامان
است. ادامه این روند باعث توزیع نامتعادل تر خدمات و امکانات شده و در نتیجه اشغال نابهنجار محیط طبیعی و
تخلیه تدریجی روستاهای کوچک را به نفع شهرها و مراکز بزر گ تر در پی داشته است. با درک مشکلات ذکر شده و
با قبول این اصل که برای مدیریت هدفمند و بهینه در جهت توسعه سکونتگاه های روستایی، سازماندهی فضایی و
ایجاد سلسله مراتبی مطلوب از سکونتگاه ها ضروری است. تحقیق حاضر در محدوده شهرستان صومعه سرا با هدف
دستیابی به چنین نظامی که یکپارچگی فضایی را در سطح ناحیه مورد مطالعه تحقق ببخشد به انجام رسیده است.
در این تحقیق که با رویکردی سیستمی –رفتاری انجام شده است، با به کارگیری از الگوی رفتاری و استفاده از
مدل ها، سازمان فضایی موجود ناحیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس با توجه به نتایج حاصل و
الگوی رفتاری منبعث از ویژگی های فرهنگی-اجتماعی-سیاسی و اقتصادی روستاییان الگوی مناسبی برای ایجاد
نظام سکونتگاهی مطلوب پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial organization of villages a view applied geography Case study:Somesara town ship

نویسندگان [English]

  • H Asayesh
  • F Koochaki
چکیده [English]

The developed polices of last decades of the country and their unsuitable results such as
interruption as disruption,and has complementary circles the mutual relations among
different levels of habitants concil in the all over the county.The procedure of services
concentration has been observed in Somesara City,as prior city.Mirzakochak is one of the
affilated township of thes city to center of Gorabzarmikh,theat space organization of some
sections of rural,has been considerd in view point of geographic in this research,and this
research by full knowledge regarding this affair that knowledgeable management of
Organizing services and resources at inhabitants,not only suitable distribution and proper
allocation of resources to the other areas,but also versatility and organizing
space,optimization of the council.With respect to the kind of study,hypothesis and goals of
research,general oprations costitute the space of research,system and conduct,and also
studying the limited structure in the framework of this opration,and analyzing and
suggestions,have been principle instructive of this labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial organization
  • space
  • Applied geography
  • View geography