تحلیلی بر استراتژی ساماندهی و اسکان عشایری ایران (تبیین جغرافیایی نظام ساماندهی و استقرار عشایر کشور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عشایر و بروز پدیده کوچ نشینی با تکیه بر دام و مرتع به عنوان محصول مساعدت های جغرافیایی و هم جواری ایران
با سایر ملل و اقوام کوچ نشین، همواره در فرایندها و ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی از جایگاهی
مشخص در تفکرات متولیان امور جامعه برخوردار بوده اند. این روند در دنیای فن سالار نوین و معاصر هزاره سوم
بشری که عمدتا تعاملات جوامع در عرصه های جغرافیایی بر مبنای معیارها و رویکردهای ژئواکونومیک تبیین
می گردند، سبب گردیده است تا اولویت اصلی در تعیین ظرفیت توسعه ناحیه ای، منطقه ای، ملی وحتی جهانی
نظام های اجتماعی و ممالک بر اساس میزان و نحوه تعاملات ادراکی آن ها از محیط جغرافیایی تعیین گردد . لذا
بررسی جایگاه و اثربخشی نظام زیستی عشایر به عنوان بخشی موثر از واقعیات نظام اجتماعی ایران در فرایند
ترسیم سطوح توسعه با تاکید بر معادله هزینه – فایده اقدامی ضروری برای تصمیم سازی و خلائی مورد اهتمام
برای تصمیم گیران در زمینه سیاست گذاری های کلان کشوری است . این امر چنانچه با تکیه بر پژوهش ها و
یافته های آکادمیک مورد تحلیل و بازبینی قرار گیرد، می تواند برطرف کننده بسیاری از موانع عدم تحقق توسعه
پایدار و همه جانبه در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The hedging of the article: An analysis of tribal welfare and settlement strategy in Iran

نویسنده [English]

  • N Rashnoo
چکیده [English]

Nomad and operance of nomadism on the basis of rangeland and herdkeeping is in
accordance with geographical favor and Iransُ neiborhood with other nalions and
normal olans.
Nomadism has always been given specific place in thoughts of social affairs
authorities concerning the economical, political, cultural and martial aspects. This
process in the world of newtechnocrats in 3rd millennium that communities relations in
geograghical field is explained, been the reason giving essential priorities in
specificating regional, zoning, national and even global developmental capacities on
the basis os environmental geography.
Therefore, reviewing role and effectiveness of nomads livelihood as a part of Iran s
social system in the process of planning developmental levels emphasizing on castbenefit
equation to endevour by macro policy making.
If those reviews by academic researehs and finling would be analyzed, could make
possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social system
  • Environmental fundamental
  • Development levels
  • Strategy
  • Tribe action
  • Reaction
  • Equipment
  • Habitat